De gemeenteraad van 30 december, wat brengen ons de volgende 6 jaren

DE MEERJARENPLANNING (MJP): ‘MEERDERHEID NVA/CD&V GEBRUIKT 50% VAN HET VRIJE BUDGET VOOR 2 KUNSTGRASVELDEN’

De MJP is een planning van acties gedurende de komende 6 jaren en daaraan gekoppeld, wat doet de meerderheid met uw en mijn belastinggeld de volgende 6 jaren.  Die MJP is opgesteld door het schepencollege, ondersteund door gemeentelijke diensten en gebaseerd op oa een bevolkingsbevraging (omgevingsanalyse, terug te vinden op de website van de gemeente). 
Het uitgangspunt is in elk geval ok maar de inhoud van de MJP is eerder weinig ambitieus op één uitschieter na : er worden niet 1 maar 2 kunstgrasvelden aangelegd in Lubbeek! Verder duidt de inhoud op voortgezet beleid zoals het sociale luik, het onderwijs, aanleg en herstel  van wegen in samenwerking met ingrepen van Aquafin, … en de uitwerking van plannen van vorige legislatuur, zoals de bouw van de school van Pellenberg.

Zeker het vermelden waard is dat er op financieel gebied 2 grote meevallers zijn die samen ongeveer 2.500.000 euro opleveren :

 • Een ontvangst van ongeveer 1.800 000 euro als tegemoetkoming voor landelijke gemeenten (omdat er per inwoner een veel grotere kost is voor aanleg straten, nutsvoorzieningen…….)
 • Een onderschatting van de gemeentelijke ontvangsten van personenbelasting die ongeveer 750.000 euro hoger zal zijn dan geraamd.

Visie op dorpskernontwikkeling Lubbeek door plannen KUL ontbreekt

Lubbeek Leeft mist in de MJP een heel belangrijk punt, nl de opbouw van een visie van het bestuur betreffende de verkeersknoop die ongetwijfeld het gevolg zal zijn van de plannen van de KUL met de Sint-Andrékliniek en de kloostersite. Meest heikel punt daarin is nog het parkeerprobleem dat zal ontstaan voor de Sint-Martinusschool. De plannen van de KUL zijn in de loop  van 2019 bekend gemaakt, dit had moeten zichtbaar zijn in de MJP.
Je vindt hierover een extra document op onze website.

Subsidies voor parochiezalen in het voordeel van verenigingsleven, en Binkom?

Lubbeek Leeft is blij met de voorziene subsidiemogelijkheid voor de parochiezalen alhoewel het oa voor Pellenberg een druppel op een hete plaat zal zijn. Het moet volgens de meerderheid een ondersteuning zijn van het verenigingsleven.  Dan verwondert het ons wel, dat de sinds lang terugkerende vraag van het verenigingsleven in Binkom, om de keuken van de Santro uit te breiden helemaal niet is opgenomen in de MJP.

Veiligheid en mobiliteit, toch geen tandje bij, ondanks financiële meevaller…

Lubbeek Leeft mist ambitie en creativiteit in de lijst werken aan wegen en fietspaden  (te meer er een aanzienlijk bedrag naar onze gemeente komt vanuit het fonds open ruimte). Natuurlijk gaat men voor synergie met de ingrepen van Aquafin en Fluvius maar dat er geen aandacht in de acties is opgenomen voor fietsverbindingen of fietsstraten richting Leuven en Haasrode is een leemte in de MJP. Hiervan liggen Lubbeekse inwoners wakker.

Lubbeek Leeft  mist de trajectcontrole, niet gefinancierd door de politiezone maar op initiatief van onze gemeente, die zou komen op de doorsteken tussen Diestse- en Tiensesteenweg, terwijl dat zeker een belofte was naar inwoners van Pellenberg toe. Die ANPR-camera’s kunnen ingezet worden voor controle op snelheid en overtredingen zwaar vervoer en bovendien om iedereen op het grondgebied van onze gemeente te screenen (gestolen, geseinde, valse nummerplaten), kortom iedereen met slechte intenties moet er last van hebben.

De financiële meevaller zou een uitgelezen opportuniteit kunnen zijn voor een grondige aanpak van Heide-Drogenhof, de enige grote doorgangsweg zonder voorziening voor trage weggebruikers. Het is duidelijk dat deze straat nog minstens 20 jaar moet wachten op werken van Aquafin en Fluvius (collector en gescheiden riolering)!Bovendien kent die buurt een stevige aangroei met jonge gezinnen die een extra inspanning zeker zullen appreciëren.

‘Als je kind maar voetballer wordt’

Voor Lubbeek Leeft maakt het MJP duidelijk dat NVA haar verkiezingsbelofte belangrijker vindt dan het algemeen belang van onze gemeente. Twee voetbal kunstgrasvelden mogen binnen twee jaar 1.000.000 € kosten,  gevolgd door jaarlijks minstens 20.000 € aan onderhoud. Tegelijk is er weinig visie of financiële ruimte voor andere sporters. Er is ook weinig ambitie voor de veiligheid van wandelaars en fietsers op korte termijn; cultuur en opleiding in muziek en kunst komen op de laatste plaats, de kunstonderwijsrichtingen zijn uitbesteed aan de academie van Tienen.

Opmerkelijk is ook dat het kunstgrasveld in Linden dezelfde afmetingen zou krijgen als het huidig terrein, wat betekend dat het niet in aanmerking kan komen om in nationale reeksen te voetballen wat in de toekomst mogelijk een probleem kan vormen.

Lubbeek Leeft vroeg zich dan ook af of de uitspraak van een vooraanstaand politicus van Lubbeek bij de start van de nieuwe legislatuur nog van toepassing is. Die uitspraak hield in dat de fusie tussen de voetbalclubs een voorwaarde zou zijn voor het installeren van kunstgrasvelden!

ANDERE AGENDAPUNTEN : voornamelijk BELASTINGEN die opnieuw moeten worden gestemd en die gelden voor de volgende 6 jaren.

Voornamelijk goed nieuws, de meeste belastingen zoals personenbelasting en onroerende voorheffing worden behouden en er vallen er 2 kleine weg oa. die op hinderlijke inrichtingen.

Een belasting op leegstaande bedrijfsgebouwenkomt er bij. Deze wordt gekoppeld aan de belasting die reeds geheven wordt door het Vlaams Gewest. Lubbeek Leeft stelt zich daarbij nogal wat vragen. Wat met de leegstaande stallen van gepensioneerde landbouwers of bedrijfsgebouwen van andere zelfstandigen? Hoelang mag een gebouw leegstaan eer de belasting van toepassing wordt? Is en is het niet beter dat de gemeente zelf een belastingreglement opmaakt naar analogie met belasting op leegstaande woningen?

Antwoord meerderheid : mogelijk, maar we gaan hier al mee door.

Een paar belastingen worden verhoogd, oa. die op zandgroeven.  Als reden wordt aangehaald dat er teveel overlast is voor de omgeving en dat die paar 1000 euro dan mee kunnen dienen voor het oplapwerk van de Heide en Drogenhof.

Volgens Lubbeek Leeft is de motivatie even zinloos als het betalen van een boete om met je CO2-producerende auto Antwerpen of Gent binnen te rijden, de belasting vermindert de hinder niet!

Lubbeek Leeft heeft zich nooit kunnen vinden in de belasting op onbebouwde percelen en dat kunnen we nu publiekelijk ook zeggen.  Hierover vind je een extra document op onze website. Met de hele oppositie dienden we een amendement in om die terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau

Antwoord van de meerderheid : zoals met alle agendapunten ligt de beslissing bij de meerderheid, die tegen de verlaging is en dus het amendement wegstemde.

Ook goed nieuws vanuit Ecowerf : voor het gedoe met papier en karton komt er een GELE CONTAINER. Zeker in het voordeel van de ophalers maar ook gedaan met nat weggevlogen papier.

Visie op dorpskernontwikkeling Lubbeek door plannen KUL

Eén zin in het meerjarenplan heeft extra de aandacht van Lubbeek Leeft  getrokken :

 “Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden”

Het magere antwoord op de vraag wat dat dan inhield was in de zin van : er verdwijnen 4 parkeerplaatsen in de Dorpsstraat en de kasseiprint wordt weg gefreesd.

Lubbeek Leeft is er van overtuigd dat de impact van de plannen van de KUL voor het Sint André-ziekenhuis en de kloostersite één van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst zal worden voor het gemeentebestuur. Lubbeek Leeft stoort zich er aan dat zelfs ‘de opbouw van een visie voor een toekomstige dorpskernontwikkeling’ niet in de meerjarenplanning is opgenomen. De plannen van de KUL zijn trouwens niet nieuw. Er kwam een aanpassing van het RUP voor de dorpskern op vraag van de KUL een 4-tal jaren geleden en de nieuwe aangepaste plannen zijn voorgesteld in de loop van 2019.

De Sint Martinusschool ligt in het verlengde van bovenvermelde site. Vandaag kennen we daar nog de grote luxe van de ovonde (rotonde) en het oude speelplein  (ex-basketterrein) achteraan tegen het park, die als een spons de toestroom van auto’s aanzuigt.  Ouders, grootouders, kunnen met de auto hun kinderen relatief veilig aan de schoolpoort afzetten.

In de toekomst verdwijnt deze parkeermogelijkheid, vermits de KUL de kloostersite met de daarbij horende rotonde en het ex-basketbalplein opkocht. Zij verworven dit niet om parkeerplaats te genereren voor de school. Integendeel, ze plannen op die site bijkomende woongelegenheid voor een mix van bewoners, zowel gezonde als zorgbehoevenden.  Stel je voor dat Heurbeek, een 3 m brede weg de enige toegang tot de school wordt en die massa auto’s moet verwerken?!

Bovendien zijn er in de dorpskern van Lubbeek heel wat veiligheids- en parkeerproblemen die ook naar een degelijke aanpak vragen.

Lubbeek Leeft denkt na en bouwt aan een visie, niet enkel voor het probleem van het mogelijk verdwijnen van de ovonde, maar een totaalvisie betreffende de parkeermogelijkheden en verkeersafwikkeling in de Lubbeekse dorpskern.

Benny Van Goethem is binnen Lubbeek Leeft de trekker van dit dossier.

Lubbeek Leeft is er van overtuigd dat de oplossing ligt in een optelling van vele deeloplossingen.

Een van die opties is door Gilberte Muls vorige legislatuur al aangekaart en voorbereid, en wordt blijkbaar door de schepen van mobiliteit opgepikt. De KUL voorziet in haar plannen wel een trage doorgang voorziet tussen Binkomstraat en Dorpsstraat. Dan is het een optie om ook een trage verbinding te maken door het bestaande park, langs de beek richting domein van ‘de schuur’ en de oude bib. Daar moet toch 5 m doorgang voorzien worden voor het ruimen van de beek, en de eigenaars zijn akkoord om die ruimte te vrij te laten mits aanvaardbare voorwaarden.  Op die manier komt ook de parkeervoorziening daar binnen de mogelijkheden.  De onderhandelingen met betrokken eigenaars moeten nog gevoerd worden.

Een andere optie die door Gilberte erg gesteund werd en uiteindelijk in orde kwam is het verwerven van het perceel tussen gemeentehuis en Broekstraat. Als hier extra parkeergelegenheid wordt voorzien, kunnen langparkeerders hiervan gebruik maken en komt er op het dorpsplein ruimte vrij.

Zin om binnen Lubbeek Leeft hierover mee na te denken? Neem contact op met iemand van ons bestuur!!

Heffing op onbebouwde percelen of activeringstaks

Lubbeek Leeft maakt deel uit van de oppositie, ondanks de erg positieve verkiezingsuitslag.  Het heeft één groot voordeel : de druk om voor die heffing waar we allerminst gelukkig mee waren te stemmen, is weg! (onthouden of tegen stemmen zou kunnen duiden op een breuk binnen de coalitie en was niet bespreekbaar).

Lubbeek Leeft betreurt dat de activeringsheffing in z’n huidige gedaante behouden blijft. Het amendement van de oppositie, om de heffing terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau, werd zonder meer weggestemd. Nooit is er meer verzet geweest tegen een belasting, in die mate dat belastingplichtigen zich verenigden en naar de rechter stapten. En het gaat er niet om wie gelijk krijgt voor de rechtbank, het feit dat er moet geprocedeerd worden om een belasting af te dwingen, ondergraaft onmiddellijk de draagkracht van deze belasting.

De reden verzet is heel simpel : het is een onrechtvaardige belasting omdat :

 • Ze in Lubbeek veel hoger ligt dan elders in Vlaamse gemeenten.
 • Ze treft specifiek grondeigenaars, die als een kleine groep van de bevolking een essentieel deel van de gemeentebelastingen moeten dragen.
 • De mensen die getroffen worden zijn meestal geen grootgrondbezitters of projectontwikkelaars, maar mensen die geboren en getogen zijn in onze gemeente, of die grond verworven hebben door er hard voor te werken, door vererving of schenking. Er zijn dus al schenkingsrechten, successierechten of registratierechten op deze gronden betaald. Moet men deze mensen bestraffen omdat zij als een goede huisvader een grond willen bewaren voor hun kinderen of kleinkinderen, of als appeltje voor de dorst, of als ondersteuning voor het pensioen of opteerden voor extra tuin, boomgaard of weide… De heffing is momenteel van dat niveau dat een grond behouden, enkele maanden loon per jaar kan kosten.
 • In tegenstelling tot wat beoogd werd, is er geen wezenlijke verlaging van de bouwgrondprijzen vast te stellen, eerder het tegendeel.
 • De lintbebouwing en bebouwing van buitengebieden die men met de betonstop wil tegengaan, is in Lubbeek op enkele jaren tijd erg toegenomen.

Beweren dat deze heffing het demografisch probleem van vergrijzing in Lubbeek kan oplossen, is erg eenzijdig.  Lubbeek Leeft denkt dat een masterplan met kernverdichting, waarbij uitbreidingsgebied ontwikkeld wordt met betaalbare bouwgronden en huizen om jonge gezinnen, een beter alternatief is.

Een extra gemeenteraad in december, een woordje uitleg…

Begin oktober werd door Theo Francken met klaroengeschal in de kranten  aangekondigd: ‘Lubbeek heeft zijn meerjarenplan (2020-2025) klaar, inclusief 30  miljoen euro investeringen’. Deze zou op de gemeenteraad van 17 december besproken worden. Met grote verbijstering lazen de gemeenteraadsleden op 3 december, in een korte mail dat de gemeenteraad uitgesteld wordt naar 30 december … omdat het meerjarenplan met de daaraan gekoppelde begroting NIET klaar is!

“Het meerjarenplan, dat is de planning van acties en investeringen voor de komende 6 jaren gekoppeld aan inkomsten en uitgaven. Het belangrijkste werkstuk voor de lopende legislatuur.

Praktisch gezien heeft dat uitstel alleen nadelen:

 • De tijd die de oppositie krijgt om dat document voor te bereiden is uitzonderlijk kort.
 • 17 december was de geplande datum, door iedereen maanden op voorhand vrij gehouden, 30 december ligt omwille van vakantie en feestdagen zeer moeilijk
 • Tussen de commissie (voorbereidende vergadering) op 23 december en de gemeenteraad 30 december ligt slecht 1 week waarin vragen stellen aan gemeentelijke diensten bijna onmogelijk is eveneens omwille van slechts anderhalve werkdag waarop dan nog vele mensen met verlof zijn…
 • Op die paar dagen moet er ook nog overlegd worden met de achterban binnen de partij en met, in ons geval de andere oppositiepartijen.  Probeer al die mensen maar eens samen te krijgen in die periode!

Of wil men de oppositie monddood maken door op een onmogelijke dag die cruciale gemeenteraad te laten plaatsvinden?”

Als reactie op deze gang van zaken ging Lubbeek Leeft met de andere oppositiepartijen akkoord om een extra gemeenteraad bijeen te roepen op 12 december met enkele punten die onze bekommernis wegdragen.  Van bij de oproep voor die extra vergadering is onmiddellijk gesteld dat het een gemeenteraad zou worden waarvoor wij, oppositieleden geenszins een zitpenning wilden.

Geagendeerde items zijnde: niet verlenging van het reglement inzake de activeringstaks en aankoop telramen hebben een stemming niet overleefd.

Positief voor Lubbeek Leeft was dat de huidige meerderheid bij monde van Theo Francken formeel toegaf dat Lubbeek Leeft nooit achter de verhoging van de activeringstaks heeft gestaan.

Lubbeek Leeft vreest voor kap van Kalvariebos

Benny Van Goethem brengt onze bezorgdheid als volgt onder de aandacht van de gemeenteraadsleden.

Bij deze wil ik graag een vraag stellen i.v.m. het Kalvariebos. Vorige week zijn snoeiwerken uitgevoerd waardoor het bos terug opengesteld kon worden na de storm van 4 juni. Gezien de korte termijn van de werken en de aard van de ingrepen die er gebeurd zijn, moet ik betreuren dat het bos van 4 juni tot vorige week niet toegankelijk was. Maar kom, beter laat dan nooit.

Op de vorige gemeenteraad is er een punt gestemd over hoe we het hout in een gezamenlijke verkoop aan de man gaan brengen. Er is ook geargumenteerd dat het Kalvariebos dringend verjongd moet worden; concreet de hoge beuken moeten gekapt worden en vervangen door o.a. eiken, kastanjebomen, want de beuk is horizontaal geworteld en niet verticaal.

(zie citaat palliatieve bomen)

 Op zich leek de uitleg mij plausibel , niemand kan iets hebben tegen veiligheid, verjonging van een bos; een boom kappen en nieuw planten en de kous is af.

Niets is minder waar.

Ik vrees dat het gemeentebestuur de gevoeligheden die gepaard zijn met het Kalvariebos onderschatten.

Ik verklaar mij nader;

1.Wij vertoeven in Lubbeek in rustig groen, maar bv in de deelkern Lubbeek is het gros van onze bossen in privé bezit. Het Kalvariebos is een groene long in het dorp en vrij uniek want publiek toegankelijk, waar heel wat Lubbekenaren graag vertoeven. Het verklaart waarom er in het verleden bij aangekondigde kapwerken heel wat protest kwam van de inwoners, en de discussie steeds opnieuw oplaaide.

2. De ziel, het karakter van het Kalvariebos wordt gevormd door die “hoge beuken”. Het Kalvariebos is een beukenbos ,hoge naakte stam met hoge kruin, weliswaar in raster aangeplant, een kleine fractie is naaldhout en hier en daar een andere verdwaalde loofboom. De aanplanting van deze bomen is gebeurd ten tijde van de heropbouw van de kapel 1890. De beukenbomen die daar staan zijn vermoedelijk tussen de 200 en 240 jaar oud.

3. De reden dat men daar beukenbomen geplant heeft is , en dat wist men over 200 jaar al, omdat de ondergrond van het Kalvariebos een steenachtige ondoordringbare ondergrond is, (zulke heuveltoppen zijn er nog in onze gemeente) waar een beuk met horizontale wortelvorming nog de meeste kans heeft om te gedijen. De kans dat een eikenbos bv daar succesvol zal groeien is twijfelachtig. Het is zelfs zo dat het Kalvariebos vroeger tot een groter geheel van bossen behoorde , maar dat de heuveltop zelf, volgens oude stafkaarten, eerder een heideachtig gebied was.

4. Geografisch is het een beboste vrij steile heuvel waarbij de bomen zeer dicht bij elkaar aangeplant zijn. Dit maakt dat de buitenste rand die lager staat en ook de meeste weersinvloeden trotseert, sterker ontwikkeld is en dat bv uitdunning zoals in een natuurlijk bos veel minder evident is. M.a.w. uitdunning zou wel eens op een versnelde manier het Kalvariebos kunnen aantasten want zwakkere bomen worden dan meer aan wind blootgesteld.

5. Beukenbomen  van meer dan 200 jaar zijn senioren maar om ze dan palliatief te noemen, vind ik een brug te ver.  Een beukenboom kan 300 tot 400 jaar oud worden. Dat er bij de storm van 4 juni, die plaatselijk zeer heftig was, een zevental bomen beschadigd werden, is dan ook niet abnormaal, maar ik zou het eerder een natuurlijke selectie noemen.

Bij deze mijn vraag;

Hoe gaat u concreet met de beuken in het Kalvariebos omgaan?

Hoeveel bomen worden er gekapt en op welke manier wordt het bos verjongd?

Gaat het bos afgesloten worden en voor welke termijn?

En misschien wel de belangrijkste vraag ; gaat u, als bestuur openlijk communiceren over de aanpak van het Kalvariebos, of stevenen we terug af op een conflict met sympathisanten van het bos op de moment dat de machines in het bos staan?

Van Goethem Benny

Gemeenteraadslid Lubbeek Leeft

LUBBEEK LEEFT VOERT OPPOSITIE

Ja hoor, oppositie voeren is een totaal anders spel : je verneemt mondjesmaat waaraan gewerkt wordt, of je krijgt het afgewerkte dossier voorgeschoteld op de gemeenteraad. Met een kritisch oog maar ook vanuit constructieve ingesteldheid maak je dan opmerkingen of stel je zelf dingen voor. Hier geven we jullie voortaan mee wat Lubbeek Leeft, of uitgebreid met de andere oppositiepartijen als voornaamste opmerkingen of voorstellen deed en het eventuele antwoord van de meerderheid.

1. Lubbeek Leeft stelde de gemeenteraad voor om ook vanuit de oppositie een waarnemer af te vaardigen in de stuurgroep, die constructief mee de bouw van de nieuwe school van

Pellenberg opvolgt. Dit voorstel had enkel voordelen voor alle partijen (participatie …) maar werd door de meerderheid verworpen.

2. Op de plannen van de aanleg van fietspaden op de Ganzendries werd door de oppositie gesuggereerd om een oversteekplaats te voorzien voor fietsers ter hoogte van de Varenberg. Tegelijkertijd zou de voorziene verkeersremmer ter hoogte van deze oversteekplaats efficiëntie en veiligheid ten goede komen. Een win-win situatie dus.

De opmerking werd meegenomen, we zijn benieuwd of er effectief rekening wordt mee gehouden…

3. Op onze vraag naar de organisatie van een zwerfvuilactie in maart werd negatief geantwoord door de milieuschepen. Na initiatief van enkele peters en meters zorgde het bestuur toch ‘last minut’ voor een actie. We hopen dat we daarmee duidelijk maakten dat LUNET (het peter en meter-zwerfvuil project) die sinds 5 jaar bestaat en ondertussen bijna de hele gemeente netjes houdt daarbij absoluut de ondersteuning van de gemeente nodig heeft!

4. We vroegen naar de stand van zaken rond de voorziening van verkeer remmende maatregelen die gelijktijdig met het wegnemen van de verkeersplateaus in de Pleinstraat zouden voorzien worden. Vorig jaar stelde de mobiliteitsraad voor om trajectcontrole in te voeren op het traject Pleinstraat, Kapelstraat, Ganzendries door, jawel, ANPR camera’s die de gemeente zelf zou aankopen. Daarmee kon niet alleen de snelheid gecontroleerd worden maar ook het respecteren van het verbod op bovenlokaal zwaar verkeer en andere inbreuken. Bovendien zouden deze camera’s 24 op 24 werken in tegenstelling tot de ‘bemande flitswagen’.

Hierop kwam voorlopig geen antwoord omwille van de nakende start der werken op de Ganzendries, dewelke voorlopig een doekje vormen tegen het bloeden…

5. Een fiestpad op de Bollenberg-Lubbeekstraat zal nog onbepaalde tijd op zich laten wachten… Laat ons dan toch zonder verwijl werk maken van een alternatieve fietsverbinding langs de Herendaal, eventueel voorzien van een tractorsluis . Er was weinig animo van de meerderheid om deze mogelijkheid te realiseren.

6. Boutersem gaat samen met Aquafin in zee om een gescheiden riolering aan te leggen langsheen de Kerkomsesteenweg en maakt van de gelegenheid gebruik om de fietspaden te vernieuwen. De Boutersemstraat in Lubbeek ligt in het verlengde hiervan. Lubbeek Leeft stelde voor dat Lubbeek mee in dat project stapt voor het doortrekken van die werken tot aan de Tiensesteenweg in Binkom. Dit voorstel heeft op de vorige gemeenteraad een positief antwoord opgeleverd!

ANPR camera op de doorgang Korbeek-Lo Noord?

De komst van een ANPR-camera in de Panoramalaan is nu wel van de baan, onder andere dankzij de inspanning van de inwoners ‘met een hart voor Pellenberg’.

Wij houden ons hart vast voor het infarct dat zal ontstaan als de werken beginnen aan de start van het nieuwe schooljaar want een oplossing met toekomstvisie is nog lang niet in zicht.

Hoog tijd dat gemeentebesturen van alle gedupeerde inwoners het bovenlokaal bestuur activeren om een doortastende oplossing te vinden voor snelle, efficiënte verbindingen tussen de Aarschotse en de Diestse Steenweg, en tussen de Diestse en de Tiense Steenweg .

Waar er voor de andere N-wegen die vertrekken vanuit Leuven toch wel snelle verbindingen zijn, hetzij via een expresweg, hetzij via de E40 of de A314 is er tussen bovengenoemde steenwegen geen bovenlokale verbinding. Inwoners van Lubbeek, Holsbeek, maar ook van Tielt-Winge, Glabbeek en zelfs Scherpenheuvel zoeken bijgevolg de voor hen meest voordelige (sluip)weg.

De bedoeling was nochtans bij het tot stand komen van de expresweg tussen Tiensesteenweg en het industriepark, om deze door te trekken tot aan de Diestsesteenweg. Zijn die plannen in de vuilbak beland? Blijkbaar wel: veel te duur omwille van de onteigeningen. Maar als dat niet bovengronds kan, waarom dan niet een ondergronds alternatief bekijken?

Lubbeek Leeft is in elk geval tevreden dat ons bestuur, dat aanvankelijk akkoord ging op voorwaarde dat de inwoners van Pellenberg en Linden vrije doorgang kregen, het geweer van schouder veranderde onder druk van een actiegroep uit Pellenberg, die duidelijk maakte dat de vele ongelukkige niet-vergunden hun weg wel zouden zoeken via de as Pleinstraat, Kapelstraat, Ganzendries of de as Dorpsstraat, Heide, Drogenhof.

OPROEP VAN OPPOSITIE: KOM NAAR DE GEMEENTERAAD

We komen nog even terug op de commotie die vorige week ontstond omdat Lubbeek het beheer van de muziekschool en het Atelier Creatieve Expressie uit handen geeft aan de Academie van Tienen. “Er was nog niets beslist” klonk het later in de krant. En het zou beter worden…
Intussen blijkt uit de website dat de beslissing wél definitief is. De oppositiepartijen krijgen veel vragen van bezorgde burgers die grote nadelige gevolgen ervaren. Cursisten, leerkrachten en zelfs de raad van bestuur werden vooraf niet geconsulteerd. Toch blijkt dat de knoop al op 15 april werd doorgehakt op het schepencollege!

Dinsdag a.s. 28 mei (20u) ligt het dossier voor op de gemeenteraad. De gezamenlijke oppositie (Lubbeek Leeft, Open VLD, GROEN) roept alle betrokkenen en bezorgde burgers op om naar de gemeenteraad te komen, waar we het gemeentebestuur hierover willen ondervragen. Verspreid deze oproep ook zeker bij de ACE en AMW cursisten en sympathisanten. 
Jullie vragen, kritieken, bedenkingen (maar ook positieve opmerkingen uiteraard) mogen ook worden overgemaakt aan onze gemeenteraadsleden (Groen: werner.boullart@groen.be, Lubbeek Leeft: gilberte.muls@telenet.be, Open VLD: pascale.alaerts@telenet.be). Zo zorgen we informeel toch alvast voor het burgervragenkwartiertje dat we als oppositie al langer vragen, ook al is het dan via de stem van onze gemeenteraadsleden.

LUBBEEK LEEFT en Groen dwingen meerderheid om zwerfvuilactie te organiseren in Lubbeek

Op gemeenteraad 26/2 werd gevraagd aan schepen van milieu of de traditionele zwerfvuilactie dit jaar doorgaat. Antwoord was negatief omwille van administratieve belasting van de dienst en omwille van “We hebben aan het begin van de legislatuur een aantal prioriteiten vastgelegd. Omdat het systeem van meters en peters goed loopt hebben we dit niet in maart gepland. Misschien wel later.”
Voor Gilberte Muls die het project Lunet samen met peters en meters van het eerst uur vorm gaven en zelf ook meter van haar straat, net zoals voor Liesbeth Smeyers (Groen), zelf ook meter van haar straat, heeft de actie een stimulerende en sensibiliserende functie en blijft die jaarlijkse organisatie broodnodig in afwachting van andere oplossingen. Dan maar zelf actie ondernemen…Woensdagavond overlegden ze met andere peters en meters om een nieuwe manier van organiseren te bedenken. Een paar uren voor het overleg kwam er plots vanuit het college toch een aankondiging van de gemeente betreffende een in allerijl georganiseerde zwerfvuilactie.
Gilberte en Liesbeth zijn tevreden met het laattijdige initiatief maar vinden het jammer dat de meerderheid pas in actie schiet als weerwoord op de actie van de oppositie. Dit doet ons vragen stellen hoe oprecht de motivatie wel is.

Voorstel aan de gemeenteraad om een waarnemer vanuit de oppositie toe te voegen aan de stuurgroep ‘Bouw school Pellenberg’

Op de gemeenteraad van 26 februari 2019 stelde de gezamenlijke oppositie voor om Gilberte Muls (Lubbeek Leeft) naar voor te schuiven als waarnemend lid van de stuurgroep voor de bouw van de nieuwe school in Pellenberg. De bouw van deze nieuwe school is één van de belangrijkere projecten voor de gemeente Lubbeek deze legislatuur. Gezien Gilberte in de vorige legislaturen een ruime ervaring heeft opgebouwd rond onderwijs en scholenbouw met de eerdere realisaties in Linden en Binkom leek het voor de oppositie opportuun om deze opgebouwde ervaring niet verloren te laten gaan.
De meerderheid bedankte echter voor de aangeboden ervaring en expertise van vorige Schepen van Onderwijs, en legde het aanbod naast zich neer. Burgemeester Francken repliceerde dat ‘het ongezien zou zijn dat een lid van de oppositie zich zou gaan mengen in de verdere uitvoering van een project dat de meerderheid exclusief toekomt’. Geen vernieuwing wat betreft samenwerken en participatie naar de oppositie toe.
Voor Gilberte ging dit voorstel echter veel ruimer, het was voornamelijk de bedoeling om ervoor te zorgen dat het project voor de bouw van de school van Pellenberg, door haar geïnitieerd en getrokken in een participatieve setting met àlle betrokken partijen, verder zou kunnen gaan zonder mogelijks in te boeten aan informatie en kennis.
Een gemiste kans voor de Lubbeekse inwoners en voor de Pellenbergse school.