Nieuwsberichten

Familie-BBQ 04/09/2021

Eindelijk zijn we zover… We kunnen onze leden en sympathisanten opnieuw uitnodigen op een activiteit. Net zoals jullie hebben wij er reikhalzend naar uitgekeken.

Waar : Rozemarijnhoeve, Heideken 3 in Lubbeek
Wanneer : Zaterdag 4 september van 17u tot 21u

Inschrijving :
via mail op bbq@lubbeekleeft.be
via telefoon bij Leen Sempels-Verreck op 0496/97 88 96 of Gilberte Muls op 0495/25 48 86

Wat kan u bestellen ?

KALVARIEBOS, hoe moet het verder?

op de gemeenteraad van november diende LUBBEEK LEEFT een agendapunt in om te beletten dat er voorkoombare schade zou aangericht worden bij uitvoeren van onderhoud aan het bos volgens de visie van aangestelde boswachter. Belangrijk om weten is dat de manier van onderhoud sterk verschilt tussen, en afhankelijk is van aangestelde boswachters.

Hier publiceren we het volledige agendapunt dat door de meerderheid (NVA en CD&V) werd weggestemd!

GR NOVEMBER 2020 : VOORSTEL OM VISIE OP TE BOUWEN ROND ONTWIKKELING KALVARIEBOS

TOELICHTING

Zondag 11 oktober vond onder leiding van de boswachter een informatieve wandeling door het Kalvariebos plaats; insteek was om het bos met andere ogen te bekijken dan we dat als recreant doen, om te kijken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het bos en de visie van de boswachter op de aanpak van het Kalvariebos te vernemen.

Uit het verhaal van de boswachter en de discussies en opmerkingen van de deelnemers blijkt dat er nogal wat verschillen zitten in de visie op de ontwikkeling van het bos nog tussen verschillende experten, inwoners  en boswachter.

Anderzijds heeft de boswachter een plan opgesteld dat duidelijk al meerdere verbeterpunten bevat ten opzichte van vorige versie.

Om een laatste kans te creëren om die visies aan elkaar af te toetsen is ons voorstel om een aantal experten en geïnteresseerden/kenners rond de tafel te brengen, om zo tot een evenwichtige visie voor het Kalvariebos te komen. Een evenwichtige visie betekent een goed evenwicht tussen natuurontwikkeling en ontspanning/speel functie, zowel voor de korte als de lange termijn.

FEITEN EN CONTEXT.

 • De gemeente Lubbeek is eigenaar en laat het beheer over aan ANB
 • Voor de zone waartoe Lubbeek behoort is boswachter Willem van Roey aangesteld
 • Voor de boswachter geldt in hoofdzaak het aspect veiligheid bij het beheer van het bos
 • Hij wil verjonging en uitdunning : stelt de kap van +/- 40 bomen voor waarvan ongeveer 32 beuken, verspreid over het hele bos.
 • Voor hem kan verjonging door aanplant van beuken maar het kan ook ander plantgoed zijn, bv zomereiken
 • De bomen zijn gemerkt, ANB geeft kapmachtiging en schrijft lastenboek voor het kappen van bomen. Kap voorzien eind 2021;
 • De bomen zijn door de boswachter geselecteerd op volgende basis :
  • Bomen zijn beschadigd door storm waardoor takken van beuken onverwachts kunnen naar beneden komen, elke boom met een gat of afgescheurde tak is gemerkt.
  • Verdunnen om te verjongen door hier en daar strategisch een boom te kappen, om een open plaats te creëren waar nieuw plantgoed kan aangeplant worden verspreid over het hele bosoppervlak.
  • Droogte is nefast voor het teveel aan bomen.
  • Economisch interessant : in het Kalvariebos zijn dikke hoge beuken aanwezig die niet als brandhout beschouwd worden, maar in aanmerking komen voor verzagen. Zulke beuken worden schaars en zijn gegeerd in de houtindustrie.
 • Aantal jaar geleden is een deel van het bos gekapt (achteraan) en zogezegd verjongd. Maar dit is geen succes, ook  ANB geeft toe dat dit verkeerd is aangepakt.
 • Het gemeentebestuur gaat mee in de redenering van de boswachter waarbij zij het aspect veiligheid als doorslaggevend aanvoert. 

ARGUMENTATIE

Omdat er in het gesprek met de boswachter over het onderhoud en de kap in Kalvariebos nog heel wat waardevolle elementen naar boven kwamen die mogelijk een bredere kijk op de manier van aanpakken gaven stellen we een ‘expertentafel’ voor met deskundigen, Kalvarieboskenner en geïnteresseerden.

Waardevolle elementen :

 1. Economische motieven mogen bij het beheer van Kalvariebos geen rol spelen, want het is ecologisch erg waardevol en het is erfgoed
 2. Dit kleine bos is niet geschikt voor exploitatie! Er zijn geen uitsleep paden en door het versnipperde wegzagen (hier en daar strategisch een boom kappen) veroorzaak je onvermijdelijk veel bodemschade

Ideeën die aan bod kunnen komen bij de ‘expertentafel’:

 1. Kan het bos opgedeeld worden in een toegankelijke zone en een niet-toegankelijke zone waarbij beide zones ook fysiek van elkaar scheiden bv door kastanje hekwerk of zelfs een soort takkenril.
  • In de toegankelijke zone is veiligheid prioritair :
   • Hieronder vallen het speelbos, de wandel- en fietszone.
   • inzetten op natuurlijk speelbos
  • In de niet-toegankelijke zone krijgt de natuurontwikkeling de volle ruimte:
   • hier krijgt het bos de kans krijgt om te herstellen en te verjongen
   • kan hier natuurlijke verjonging?
   • hoe opgroei exoten verhinderen
 1. Hoe omgaan met de aanwezigheid van Amerikaanse eik
 2. Is kleinschalige exploitatie mogelijk bv door beroep te doen op natuurinvest

BESLUIT

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ‘experten overleg’ (deskundigen, kenners en geïnteresseerden) te organiseren met als opdracht een visie op bouwen rond de totaal aanpak van het Kalvariebos die niet alleen gebaseerd is op veiligheid, maar ook op de maatschappelijke en ecologische waarde.

Gemeenteraad november 2020

de meest interessante agendapunten :

BENNY VAN GOETHEM vroeg een ” expertenoverleg ” ivm de visie inzake het Kalvariebos. Het bestuur volgt nl de visie van één boswachter, die alhoewel al afgezwakt, volgens ons beter kan en niet aangepast is aan de status van ons Kalvariebos.  Vraag van Benny werd afgewezen omdat er al voldoende over vergaderd is…De volledige versie kan je terug vinden op onze website.

Vraag om het glasraam van de kapel op de hoek van de Tempelstraat/Gemeentestraat te herstellen door Fons Creuwels, voor de hele oppositie. Weggestemd, de gemeente kan geen herstelling doen omdat kapel op  privé-eigendom staat, voorgestelde oplossing : eigendom en dus ook onderhoud overdragen naar gemeente.

Omdat de meest recente woonbehoeftestudie dateert van 1998 en de woonsituatie in Lubbeek sindsdien grondig is veranderd, diende Pascale Alaerts voor de hele oppositie de vraag in om een nieuwe studie te laten uitvoeren. Die zou niet  alleen nuttig zijn voor het beleid ivm ruimtelijke ordening/wonen maar ook ivm beleid betreffende mobiliteit, duurzaamheid, het groene karakter van onze gemeente… punt werd weggestemd.

Inzake de heraanleg van de Staatsbaan vroeg Liesbeth Smeyers om ruime participatie onder meer ook met de omwonenden. Punt werd weggestemd maar met de belofte om in de nabije toekomst bewoners wel te betrekken in een overleg

GILBERTE MULS vroeg om de nieuwe trage weg tussen de kerk van Sint – Bernard en de Geestbosstraat het ” Amigopad ” te noemen. Die naam werd door inwoners gekozen als meest passend en is al in gebruik. Unaniem goedgekeurd! De naam ‘Van Corenland’ die ook als mogelijke naam genomineerd was zal worden toegekend bij een volgende gelegenheid.

De vraag om te onderzoeken of fietsleasing als onderdeel van het loon mogelijk is voor gemeente- en OCMWpersoneel werd door Werner Boullart in naam van de 3 oppositiepartijen gesteld en …goedgekeurd.

Vragenkwartier :

GILBERTE : we merken dat het college inspanningen levert om lokale handelaars en producenten te ondersteunen door bv  in te stappen op het aanbod vanuit stad Leuven in het project ‘wijleveren’, een distributieplatform voor de handelaars (Leuven en buurtgemeenten) en door de streekproducten en hun producenten te promoten (en zelfs reclameruimte te geven) in het gemeentelijk infoblad. In deze tijden zeker een hart onder de riem voor zelfstandige ondernemers. Wij willen hierbij de suggestie doen om de korte-keten-producenten en handelaren – zelfstandige ondernemers ook de kans te geven zich op die manier bekend te maken.

GILBERTE : School pellenberg : gemeenteraadsleden vernemen via de media dat de school van Pellenberg op de site van het Pellenbergse ziekenhuis zal gehuisvest worden, maar is de overeenkomst nu officieel? Onze voornaamste bekommernis is dan de structuur die het bestuur zal opzetten om de leerlingen op een veilige manier over de drukke Ganzendries te loodsen. Ja, er is een overeenkomst en terwijl we allemaal erg op onze honger zitten om toelichting, stelt de schepen van onderwijs voor om tekst en uitleg te geven op een commissievergadering half februari!! Zoals het wordt uitgelegd is er een soort pre-mobiliteitsstudie uitgevoerd maar moet die nu verder uitgewerkt worden.

Gemeenteraad oktober 2020

Plaatsen van een zendmast op het voetbalveld van Pellenberg door Telenet

Er komt een zendmast ter hoogte van de glascontainers aan het voetbalterrein.  Die locatie ligt pal tegen de Lostraat, en zal het dorpsgezicht van Pellenberg mee bepalen. Een mast van dergelijke omvang en hoogte (6m op 6 m op de grond, hoogte 30 m) is iets wat we echt niet willen in het straatbeeld op die locatie, daarom stelt LUBBEEK LEEFT, gesteund door de andere oppositiepartijen voor om te zoeken naar een locatie elders in Pellenberg bv waarom niet combineren met de hoge mast nabij de Kortebergstraat, waardoor mogelijk gebruik kan gemaakt worden van bestaande mast?

De locatie bepalen moet volgens ons rekening houden met  :

1. het dorpsgezicht van Pellenberg

2. het subjectieve argument van volksgezondheid (negatieve gevolgen  van straling op langere termijn zijn nog steeds niet uitgesloten)

3. het inkomen van de huur (4000 euro per jaar) mag geen argument zijn om te kiezen voor een locatie in eigendom van de gemeente

Wij vroegen de meerderheid om een goede locatiestudie, antwoord was dat alle locaties al in overleg met Telenet bekeken waren zonder een bevredigend resultaat.  Het voorstel van Walter om de zendmast dan niet echt tegen de straat te zetten maar eerder een aantal m weg van de straat werd niet in overweging genomen.


 

IN HET VRAGENKWARTIER

KEIBERG : GILBERTE vroeg waarom de herstelling van de Keiberg gebeurt door het  opgebreken en herleggen van de kasseien en waarom er niet gekozen is om een betonstrook in het midden met 2 stroken kasseien erlangs te leggen, het gaat hier  tenslotte om het herstel van een deel van de recreatieve fietsroute Oost-West – als deze aanpassing op deze manier gebeurt dan is het een gemiste kans : hoe beter befietsbaar, hoe aantrekkelijker en dus hoe groter de stimulans.

Het antwoord van de schepen van openbare werken :  als de kasseien herlegd zijn, zullen die heel goed befietsbaar zijn.

PLANNEN VAN UZ LEUVEN MET DE GEBOUWEN VAN HET KLOOSTER : Benny en Gilberte gingen de plannen van UZ LEUVEN inkijken.

UZ LEUVEN gaat de gebouwen van het klooster en de lokalen van de vroegere technische school verbouwen en nieuwe gebouwen oprichten naast de inrit in de Dorpsstraat en naast de toegangsweg tot de school, op de grasstrook naast de speelplaats van de buitenschoolse opvang.

Zeker positief wat betreft tewerkstelling voor onze regio MAAR wij maken ons dubbel zorgen

BENNY : 1. Wij lezen dat voor muziek en creatieve expressie wel nog plaats zal zijn maar er is      geen sprake van een ruimte die ook beschikbaar is voor  de buitenschoolse opvang voorzien en hoe zit het dan met het Maartje?

 • Het zal hier gaan om een 80 tal bewoners en de nodige personeelsleden maar er is geen extra parking voorzien.  Moet ook niet want UZ LEUVEN is eigenaar van de parking die momenteel zeer druk gebruikt wordt om kinderen op een veilige manier af te zetten aan de vrije basisschool. Wij maken ons grote zorgen betreffende de toegankelijkheid van de vrije basisschool en willen van het bestuur graag weten of zij er mee bezig zijn en of er al stappen ondernomen zijn om te voorzien in een alternatief?

Antwoord van de meerderheid :

 1. Men wist niet met zekerheid dat er nog ruimte zou zijn voor de kinderopvang
 2. De meerderheid zal nog overleggen betreffende de parkingproblematiek met UZ LEUVEN.

Hopelijk is dat overleg onderwerp van bespreking voordat de vergunning wordt toegekend!


Gemeenteraad september 2020

OPVOLGINGSRAPPORT MEERJARENPLANNING

Hieruit halen we meerdere opmerkingen :

 • Het Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat is verplaatst naar 2023 – 2024, het rooilijnplan zou in december op de gemeenteraad komen
 • Gemeentelijk project Heide – Drogenhof
  Hierover vraagt Gilberte : wat staat er nog in de planning? Komt er nog verbetering op de Drogenhof? Wat met de snelheidsremmers op Heide – Drogenhof : uit het aantal vervangingen van paaltjes blijkt dat het niet de goede oplossing is, komt er nog een aanpassing? Er was de belofte om na te kijken of verkeerskussens daar kunnen : stavaza? Evaluatie voorzien?
 • Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
  Gilberte : We wisten al van de herlokalisatie van de school, in het opvolgingsrapport is er ook sprake van  herlokalisatievan de gymzaal naast parking ziekenhuis? Waarom dan niet hele school op die locatie.

UIT HET VRAGENKWARTIER

 • Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur
  Walter : Ik lees in de SC dat de parochiezaal Pellenberg een verbouwingsvergunning heeft verkregen? En ik lees hier dat de opmaak voor een reglement voor investeringstoelage in ontwerpfase zit. Op welke manier gaat u dan aan de mensen van de vzw van Pellenberg uitleggen op welke toelage ze mogelijk mogen rekenen?
 • We missen acties rond herstel of aanleg van fietspaden
 • We missen actie rond (tijdelijke) aanleg parking op aangekocht perceel aan Broekstraat en bijhorende acties rond dorpsplein lubbeek zoals aangegeven bij de gemeenteraadsbeslissing in januari  2019 en juni van dit jaar.
 • Trage wegen:
  Gilberte: jullie hebben vorig jaar aan Van Damme uitstel gevraagd omwille van de nieuwe manier van behandelen van voetwegen.
  Bij navraag verneem ik dat het enig wat veranderde de laatste stap is, nl het dossier moet zelfs niet meer bezorgd worden aan de provincie maar bekend gemaakt via het staatsblad; bovendien was die laatste stap niet een vereiste van de heer Van Damme, het dossier moest afgerond zijn voor de gemeente……..

  Ik lees in de notulen van het schepencollege dat jullie kozen om volgende  voetwegen te behandelen in 2020 : 63, 64 (Binkom), 28, 29 (Linden), 18, 19, 34, 35, 38 , 45, 47 (Pellenberg), 77 en 79 (Lubbeek en daarmee te voldoen aan de eisen van de dading met de heer Van Damme

  Als ik het tragewegenplan er bij haal gaat het hier om 8 afschaffingen van hele of gedeelten van voetwegen, 3 gedeeltelijke verleggingen en 5 voetwegen die moeten open gemaakt worden.

  Ik heb daarbij 2 vragen :
 1. zijn die voetwegen allemaal al opgemeten?
 2. Meestal zijn afschaffingen geen probleem voor eigenaars. Het grote werk en de grootste tijdsbesteding zit in de verleggingen en het openmaken, daarvoor dienen eigenaars bijeengebracht te worden voor overleg.  Zijn er al gesprekken al gevoerd?

  Antwoord van schepen Roskams : tegen eind december zullen die dossiers afgewerkt zijn.

Gemeenteraad augustus 2020

 • De gemeenteraad steunt het idee ingediend namens Open VLD en Groen om te onderzoeken of er in Lubbeek mogelijk een zwemvijver kon voorzien worden.
 • Mits een aantal opmerkingen werd het openbaar vervoersplan 2021 principiëel goed gekeurd. Er zijn in onze gemeente nogal wat zones waar openbaar vervoer geen oplossing biedt voor mobiliteit. Voorstel is om verschillende manieren van vervoer te kombineren. Zo bestaan er al een aantal beschikbare kanalen voor probleemgevallen.
 • Ook het tekort aan busverbindingen met Aarschot in het kader van leerlingenvervoer werd aangekaart.
 • Het voorstel van Groen en Open VLD om inwoners te sensibiliseren om het openbaar vervoer te gebruiken werd unaniem gesteund, alleen geeft Lubbeek Leeft de voorkeur aan andere stimuli dan het aangehaalde Derde Betaler Systeem waarbij de gemeente financieel tussenkomst in de tickets.
 • Er werd een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers goedgekeurd op de Gellenberg ter hoogte van de Dunberg. Op de vraag om ook een ingreep te doen ter hoogte van de Sint-Annastraat werd verwezen naar later.
 • Het versneld openstellen van de trage wegen, voorstel van de hele oppositie, oa omdat in deze coronatijden veel meer gewandeld wordt, kreeg dan weer een njet van de meerderheid. Op vraag van Lubbeek Leeft naar welke voetwegen behandeld werden en worden in het kader van overeenkomst met Van Damme ( 6 voor 2019 en 6 voor 2020) beloofde de schepen ons kortelings de lijst.
 • Er was een goedkeuring voor het pedagogisch project voor onze gemeentescholen, voor de aanpassing van het arbeidsreglement en voor de jaarlijkse vakantie en schoolvrije dagen.
 • 3 agendapunten werden uitgesteld :
  • OCMW-gebouw Lubbeek – Brandbescherming
  • Aanvullend Reglement betreffende Kerkenbosstraat
  • Plaatsen van een zendmast op het voetbalterrein van Pellenberg door Telenet.

Lubbeek Leeft blijft vragen naar de vordering in de plannen voor de school van Pellenberg maar het antwoord is hetzelfde als eind juni : onderhandelingen met KULeuven lopen… vakantie en corona?

Gemeenteraad juni 2020

ASVERSCHUIVINGEN OP HEIDE EN DROGENHOF

Er wordt iets ondernomen tegen de snelheid van voertuigen op Heide en Drogenhof.

Absoluut noodzakelijk en terecht al heeft Lubbeek Leeft daar ook enkele opmerkingen op.

Bij het plaatsen van de as verschuiving moet men oog hebben voor de fietsers. Door de as verschuiving creëert  men een gevaarlijke situatie omdat de wagen die uitwijkt naar de andere rijstrook in onmiddellijk conflict komt met de doorrijdende fietsers op dat baanvak.

Volgens het bestuur is er verder geen actie nodig omdat de geparkeerde wagens verkeer remmend werken. Ook hier zijn fietsers de dupe, het voorbijsteken van die wagens voor fietsers is vaak een hachelijke onderneming.

De opening tussen de opstelling moet voldoende groot zijn omwille van vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.  Dat geeft de mogelijkheid aan sommige bestuurders die dagelijks die hindernis nemen en dus geoefend zijn om zonder veel vertraging door de chicane te racen. Op zijn beurt is dat dan weer erg gevaarlijk voor verkeer komende uit de zeer nabij ( op +/- 40 m) gelegen Tombestraat. Wagens komen soms erg snel aan, soms terwijl men nog oversteekt!

Net omdat op deze wegen geen fiets- of voetpad is moet de verkeersremmer erg rekening houden met die verkeersgroep. Een alternatief dat snelheidsremmend werkt en vooral minder risico’s voor fietsers inhoud zijn verkeersmatten. De voordelen liggen voor de hand : snelheid remmend zonder stoppen en weer optrekken, geen file waarin fietsers gevangen zitten, geen probleem voor lagere voertuigen en vooral vertraagd maar vlot doorgaand verkeer zonder gevaarlijke toestanden voor fietsers

De meerderheid geeft toe dat dit plots snel moest gaan en overweegt om later na te gaan of verbetering mogelijk is.

FIETSMARKERINGEN HEIDE EN DROGENHOF

Er zijn geen fietspaden op Heide en Drogenhof, daarom vindt Lubbeek Leeft het des te belangrijker om de markering van de fietszone erg duidelijk te maken. Wij stellen voor om de huidige tekeningetjes te vervangen door een in het oog vallende witte stippellijn. Schepen van mobiliteit ging nakijken of dat wel wettelijk was, wordt vervolgd dus.

PARKEERPLAATS WOLVENDREEF

Er komt een extra parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van de Wolvendreef, vlak aan de scholen. Tevreden met dit punt, tevreden dat belofte van een schepen aan een inwoner door onze tussenkomst bijna 2 jaar later toch beantwoord wordt met actie.

AANLEG GEBOORTEBOS

Partij Groen diende samen met Open VLD een voorstel in om een geboortebos aan te leggen in Lubbeek. Natuurlijk kan je niet tegen bijkomend bos zijn. Voor bijkomend bos, en dat stond ook in de meerjarenplanning, gebruik je de grond die je in eigendom hebt (OCMW), koop je grond zoals vorige legislatuur of maak je een overeenkomst met Natuurpunt om samen bos te ontwikkelen, daar zijn bovendien tal van  subsidiekanalen voor.   Alleen moet het voor LUBBEEK LEEFT geen geboortebos zijn. Jammer voor de oudere kinderen van het gezin die geen boom hebben, wat als de boom afsterft…Dan liever bij de geboorte van elk kind een boom cadeau geven, op die manier wordt heel de gemeente groener.

VRAGENKWARTIER : STAND VAN ZAKEN PLANNEN SCHOOL PELLENBERG

Dat er overleg is met KULeuven om de school definitief te verplaatsen naar de site van het ziekenhuis in Pellenberg is al lang geen gerucht meer. Maar is er een akkoord met UZ Leuven en wat houdt dat akkoord dan in betreffende eigendomsrechten van het domein waarop de school zou komen, grootte van het perceel, afspraken rond parkeren etc .

Hoe ver staat het met de opmaak van het dossier?

Het antwoord : gesprekken zijn aan de gang, schetsen zijn gemaakt, maar nog niets definitief.

Gemeenteraad mei 2020

HERINRICHTING HERENDAAL TUSSEN BOLLENBERG EN UILENKOT

Op de GR stond de opnieuw de herinrichting het deel Herendaal tussen Bollenberg en Uilenkot. (zie verslagje bij gemeenteraad van april)

Dat gedeelte Herendaal is nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft, gesteund door de hele oppositie is :

1 om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen en

2. dat daarvan nu werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding van Hazeput starten.

Ons voorstel vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken of nog beter om er een tractorsluis te installeren ( zie een van de volgende punten). Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Het punt werd door de meerderheid weggestemd omdat ‘men ermee bezig is’. Wat we op zijn minst zouden verwachten is dat de meerderheid even zou ingaan op de inhoud van ons punt of het alternatief voorstelt ‘waar ze mogelijk mee bezig zijn’, daarvoor dient toch een gemeenteraad?

HERENDAAL FIETSSTRAAT

Fietsverbindingen bieden een oplossing voor het uitblijven van fietspaden langs grotere wegen zoals het fietspad op Bollenberg en zijn goedkoper zowel in realisatie als later omdat die fietspaden langs grotere wegen dan minder duur kunnen aangelegd worden.

Groen, open VLD en Lubbeek Leeft stellen voor om Herendaal om te vormen tot fietsstraat. De kost is beperkt tot de aankoop en plaatsing van verkeersborden.

Herendaal is ten tijde van de ruilverkaveling rond 1970 aangelegd voor landbouwdoeleinden dus en was voorheen eerder een rustige straat waar fietsers en landbouwers en het weinige plaatselijke vervoer goed samengingen. Gezien het sluipverkeer de laatste jaren sterk is toegenomen geeft Lubbeek Leeft eerder de voorkeur aan een tractorsluis in het midden tussen de Tegelbergweg en de Dellenhofweg waardoor het verkeer er teruggebracht wordt naar landbouwvoertuigen en trage weggebruikers.   De verbinding met de wagen kan dan nog steeds via Dellenhof en Boskant alhoewel dat eerder ontradend zal werken omwille van de vele bochten. Een fietsstraat gaat voor ons niet ver genoeg omdat vele fietsers en dan vooral ouders met kinderen toch aan de kant gaan als ze gevolgd worden door een wagen.

Wij steunen het voorstel omdat het een stap in de goede richting is en zien graag een evaluatie, eventueel door bevraging van gebruikers na een half jaar gebruik

GOEDKEURING WEGENIS HAZEPUT.

De hele oppositie blijft erbij dat een werfweg vanaf dag 1 van de werken nodig is.

Het verweer van de meerderheid dat geen grondafvoer ( wel heel veel grondverzet, maar allemaal op de site zelf) zal zijn en dus niet nodig is misleidend. Er zijn enkel duizenden m³ afvoer van steenachtige en bodemvreemde materialen. Er is de aanvoer van allerlei materialen nodig voor rioleringsaanleg, ook duizenden m³ steenpuin, klinkers, beton………gevolgd door het werfverkeer voor de bouw van de woningen.  Een werfweg is zeker geen overbodige luxe.

KNIP INVOEREN OP PAPENVELD

Lubbeek Leeft is gewonnen voor fietsverbindingen, zie ons verkiezingsprogramma. In eerste instantie zijn we tevreden dat er een degelijke verbetering kwam op de fietsverbinding richting ziekenhuis van Pellenberg. Spijtig genoeg wordt die weg als gevolg van het toenemende sluipverkeer, net omwille van de verbeterde toestand op Papenveld, kapot gereden. Om hier een mouw te passen stelde de meerderheid voor om een knip in te voeren op Papenveld.

Lubbeek Leeft had hierbij wel enkele bedenkingen :

1.           Papenveld is een weg die in eigendom is van de aangelanden.  Kan de gemeente dat wel?

2.           Ook het aanbrengen van 2 zware betonnen constructies gaat in tegen de verkeersborden die men er zou plaatsen en waarop aangegeven is dat tractors wel doorkunnen om hun percelen te bewerken.

De meerderheid was voor de gemeenteraad ook op de hoogte van onze bedenkingen, trekt het voorstel van de knip in en stelt dat ze inmiddels contact legden met een landmeter om van Papenveld een openbare weg te maken.

LUBBEEK LEEFT ZETTE EEN AGENDAPUNT OP DE GEMEENTERAAD NAAR AANLEIDING VAN ONTWIKKELING ‘SCHEUTSITE’, ZAVELSTRAAT, LEUVEN.

TOELICHTING :

de plannen voor de ontwikkeling van de Scheutsite in de Zavelstraat, grondgebied Leuven en de tijdelijke invulling zorgt voor onrust in de straten nabij de gemeentegrens. Het is daarom nodig dat er duidelijkheid geboden wordt zowel aan het bestuur als aan inwoners en indien nodig maatregelen genomen worden om overlast tegen te gaan.

Stad Leuven, sinds kort eigenaar van de Scheutsite, gelegen op de getuigenheuvel Zavelstraat 76-78, 6.000 m² binnenruimte en 10 ha groene ruimte groot,  heeft op korte termijn plannen met deze site. De stad voorziet als korte termijninvulling, dus nog in 2020 :

•             Ateliers voor beeldende kunstenaars

•             Repetitieruimte voor podiumgezelschappen

•             Werkplekken voor allerlei organisaties

•             Opslagruimtes voor verenigingen

•             Tijdelijke woningen voor begeleid wonen van kwetsbare doelgroepen

•             Vanaf september 2020: de natuur- en montessoribasisschool KieM en 1e graad secundair onderwijs De Met

•             Locatie voor evenementen, buurtfeesten, workshops… met bezetting van 300 – 400 mensen kan gehuurd worden en een 6-tal grote evenementen (meer dan 500 personen) worden verwacht

Ondanks dat dit een mooi voorbeeld is van efficiënt bestuur en de stad hier een tegemoetkoming doet aan haar verenigingen en organisaties, is het niet verwonderlijk dat inwoners uit de omliggende Lubbeekse straten deze ontwikkeling met argusogen opvolgen. 

De nu relatief rustige buurt vreest sterke verhoging van verkeers- en geluidshinder.

Als bestuur moeten we vooral bekommerd zijn om de toenemende druk vanuit de stad richting onze landelijke gemeente.

Daarom moet de ontwikkeling van de site, die zo kort bij onze gemeentegrens ligt met aandacht bekeken en opgevolgd worden.

Ongetwijfeld heeft stad Leuven het schepencollege van Lubbeek op de hoogte gebracht van haar plannen en zo niet moet de stad hierom onverwijld gevraagd worden. Bovendien is een studie rond mobiliteitsimpact en mogelijke toekomstige geluidsoverlast wenselijk.

ARGUMENTATIE

Aangezien er voorlopig al een 45 verenigingen een onderkomen vinden in de site maar vooral ook dat er een lagere school en een eerste graad van een middelbare school zal gevestigd worden is een toename van verkeer alvast op de piekuren in de Zavelstraat maar ook in de Lostraat en Meistraat niet ondenkbeeldig.

Omwille van de grote omvang van de site zal die invulling alsmaar uitbreiden en de druk bijgevolg alsmaar toenemen.

Ter verantwoording van bijkomende verplaatsingen en nood aan parkeerruimte, de Scheutsite blijft autoluw, verwijst men voorlopig naar mogelijke samenwerking met omliggende bedrijven voor parkeergelegenheid na de werkuren en naar verbinding met het openbaar vervoer op de Diestsesteenweg, ongeveer 1 km!

De omgeving van de Scheutsite is momenteel een rustige, groene zone die uitnodigt om te wandelen en te genieten van de rust ook voor inwoners van Lubbeek. Door de aard van de invulling zal die functie voor een groot deel verloren gaan.

Aangezien deze zomer allerlei werkingen al verhuizen en september de 2 scholen op die locatie starten is het dringend om de situatie te bestuderen en in overleg te gaan met stad Leuven.

LUBBEEK LEEFT VRAAGT DAAROM DAT

1.           Het schepencollege de plannen van stad Leuven betreffende de Scheutsite bestudeert

2.           Het schepencollege zo snel mogelijk in overleg treedt met de stad Leuven en vraagt om een  mobiliteits- en geluidsstudie omtrent de Scheutsite.

3.           Gemeente Lubbeek in overleg met stad Leuven maatregelen overlegd om verkeersoverlast tegen te gaan

4.           Gemeente Lubbeek haar burgers informeert betreffende plannen van stad Leuven met mogelijke opportuniteiten voor onze inwoners maar ook betreffende mogelijke toekomstige hinder

Gemeenteraad april 2020

VOORSTEL OM WITTE ROZEN IN KLEI AAN TE KOPEN EN TE PLAATSEN ALS AANDENKEN AAN OVERLEDENEN TEN GEVOLGE VAN COVID-19

Was een voorstel dat Gilberte Muls indiende als agendapunt op de gemeenteraad. Het voorstel kwam van Frieda Vaes, een Lubbeekse kunstenaar. Het COVID-19 virus is een zeer uitzonderlijk virus dat ons leven grondig verstoorde. Hoe ingrijpend op sociaal en economisch niveau de gevolgen ervan ook zijn, het verlies van familieleden, vrienden, buren, kennissen ten gevolge van het virus is onherstelbaar. Ook de schrijnende manier waarop mensen overleden en waarop we dienden afscheid te nemen zal voor altijd in onze herinnering blijven.  De gemeenteraad vindt het passend om in te gaan op dit voorstel. Het voorstel hield in om één roos per overledene te plaatsen aan het gemeentehuis en mogelijk ook elders waar overledenen betreurd worden. Waar en wanneer de rozen geplaatst worden en op welke manier zal later bekend gemaakt worden.

DE AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND AAN DE BROEKSTRAAT

Dat is goed nieuws, niet alleen voor het tekort aan parkeerplaats door bijkomende functies in en rond het gemeentehuis maar, zo vindt de gehele oppositie, dat biedt mogelijkheden voor een opwaardering van het nabijgelegen Lubbeekse centrum op korte termijn. Het perceel ligt namelijk vlakbij het dorpscentrum, het grenst aan het gemeentehuis en aan het voetwegje tussen Broekstraat en gemeentehuis.

Lubbeek Leeft, Open VLD en Groen willen dat deze aankoop ten goede komt aan mobiliteit, handel en een groene invulling op het dorpsplein. Gilberte diende daarom in naam van de oppositie een amendement in om de aankoop te koppelen aan ingrepen die daar op inspelen zoals de onmiddellijke ontwikkeling van parking op het perceel aan de Broekstraat om het dorpsplein te ontlasten van langparkeerders, de herlocalisatie van de bushalte naar de site van het gemeentehuis, ideaal voor lang parkeren en de hertekening van de fietspaden op het centrum.

De oppositie stelt dat dit ingrepen zijn die geen onoverkomelijke financiële inpakt hebben en die op erg korte termijn een herademing betekenen voor Lubbeek centrum.

Het voorstel werd … weggestemd.

HERINRICHTING SEGMENT HERENDAAL TUSSEN UILENKOT EN BOLLENBERT

Er komt een uitbreiding van de wijk Hazeput met een 100tal wooneenheden. Op de gemeenteraad ligt de aanleg van de wegenis ter goedkeuring. Lubbeek Leeft, open VLD en Groen sluiten zich aan bij de bezorgdheid van de plaatselijke bewoners betreffende de ontoereikendheid van de buurtwegen die zoveel meer auto’s te slikken zullen krijgen. Het zou in elk geval al een grote verbetering zijn als er een herinrichting komt in het segment van de Herendaalstraat tussen het Uilenkot en de Bollenberg in Lubbeek

De meerderheid voorziet daar wel ingrepen maar de oppositie wil dat daarvan nù werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding starten. Dat gedeelte Herendaal nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft is om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen. Dat vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken. Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Door de voetgangers en fietsers een veilige (afgescheiden) en propere (degelijk verharde) weg aan te bieden wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd en bieden we trage weggebruikers een veilige doorgang wat tot minder gebruik voertuigen zal leiden.

We spreken hier over lokale wegen die moeten dienen voor de ontsluiting van woonwijken. Het aanleggen van een dubbele betonbaan wat wel eens geopperd werd, is geen geschikte optie voor deze situatie en lost niets op van de problematiek van de fietser of de voetganger.

Gemeenteraad februari 2020

Gilberte Muls diende een agendapunt in betreffende de plaatsing van een bank in de wachtzone ter hoogte van de scholen in Linden en het voorzien van een gehandicaptenparkeerplaats vlak bij in de Wolvendreef. Beide zijn ondersteunende maatregelen die mindervaliden in de mogelijkheid moeten stellen om ook hun (klein)kind te brengen of op te halen. De voltallige oppositie steunde dit agendapunt dat positief wordt onthaald door de meerderheid.

‘Groen’ diende een punt in om een straat of plein te vernoemen naar Anita Huybens, kunstenares uit Lubbeek, bekend van de klaprozen. Ook daar ging de gemeenteraad mee akkoord!

Op de vraag van LUBBEEK LEEFT betreffende de stand van zaken van de school van Pellenberg was het antwoord van onze burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’. Ook gemeenteraadsleden krijgen geen woordje uitleg, net zoals ouders en personeel terwijl het gonst van de geruchten dat onderzocht wordt of de school niet blijvend aan het ziekenhuis van Pellenberg kan gevestigd worden.
Die piste is als ‘tijdelijk onderkomen tijdens de bouw’ al eens onderzocht. Wat we daar uit leerden: Het gebouw dient volledig gestript; het gebouw is veel te klein voor een definitieve oplossing; en blijkbaar gaat het over een huur van 35 jaar. Deze piste bevat nog veel vragen zonder antwoord.

Het gemeentebestuur voorziet pas een infovergadering als alles duidelijk is. “Er lopen beloftes voor die school sinds 2006, ik was er getuige van. Ik heb me er zo goed als ik kon voor ingezet en we hebben de nodige tegenslagen gehad. De plannen waren klaar voor uitvoering, de vervang-locatie was zo goed als geregeld, de bouw kon aanvatten half 2019. Wat ik niet begrijp, aldus Gilberte, is dat dezelfde partijen (met uitzondering van Lubbeek Leeft) alle voorbereidingen jarenlang mee goedkeurden  en sinds 2019 de plannen hertekenen en daarna zelfs de bouw in vraag stellen!”. Pellenberg verdient beter!! Het realiseren van de trage verbinding tussen Uilenkot en Dorpsstraat, ook een voorstel van Gilberte uit vorige legislatuur, is nu beloond met een subsidie van 159 000 euro als Leader project. Daar zijn we echt heel tevreden over. Dus vragen we naar de plannen, het traject, stand van zaken van grondinnames… Antwoord van de burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’.