Nieuwsberichten

ANPR camera op de doorgang Korbeek-Lo Noord?

De komst van een ANPR-camera in de Panoramalaan is nu wel van de baan, onder andere dankzij de inspanning van de inwoners ‘met een hart voor Pellenberg’.

Wij houden ons hart vast voor het infarct dat zal ontstaan als de werken beginnen aan de start van het nieuwe schooljaar want een oplossing met toekomstvisie is nog lang niet in zicht.

Hoog tijd dat gemeentebesturen van alle gedupeerde inwoners het bovenlokaal bestuur activeren om een doortastende oplossing te vinden voor snelle, efficiënte verbindingen tussen de Aarschotse en de Diestse Steenweg, en tussen de Diestse en de Tiense Steenweg .

Waar er voor de andere N-wegen die vertrekken vanuit Leuven toch wel snelle verbindingen zijn, hetzij via een expresweg, hetzij via de E40 of de A314 is er tussen bovengenoemde steenwegen geen bovenlokale verbinding. Inwoners van Lubbeek, Holsbeek, maar ook van Tielt-Winge, Glabbeek en zelfs Scherpenheuvel zoeken bijgevolg de voor hen meest voordelige (sluip)weg.

De bedoeling was nochtans bij het tot stand komen van de expresweg tussen Tiensesteenweg en het industriepark, om deze door te trekken tot aan de Diestsesteenweg. Zijn die plannen in de vuilbak beland? Blijkbaar wel: veel te duur omwille van de onteigeningen. Maar als dat niet bovengronds kan, waarom dan niet een ondergronds alternatief bekijken?

Lubbeek Leeft is in elk geval tevreden dat ons bestuur, dat aanvankelijk akkoord ging op voorwaarde dat de inwoners van Pellenberg en Linden vrije doorgang kregen, het geweer van schouder veranderde onder druk van een actiegroep uit Pellenberg, die duidelijk maakte dat de vele ongelukkige niet-vergunden hun weg wel zouden zoeken via de as Pleinstraat, Kapelstraat, Ganzendries of de as Dorpsstraat, Heide, Drogenhof.

Lubbeek Leeft vreest voor kap van Kalvariebos

Benny Van Goethem brengt onze bezorgdheid als volgt onder de aandacht van de gemeenteraadsleden.

Bij deze wil ik graag een vraag stellen i.v.m. het Kalvariebos. Vorige week zijn snoeiwerken uitgevoerd waardoor het bos terug opengesteld kon worden na de storm van 4 juni. Gezien de korte termijn van de werken en de aard van de ingrepen die er gebeurd zijn, moet ik betreuren dat het bos van 4 juni tot vorige week niet toegankelijk was. Maar kom, beter laat dan nooit.

Op de vorige gemeenteraad is er een punt gestemd over hoe we het hout in een gezamenlijke verkoop aan de man gaan brengen. Er is ook geargumenteerd dat het Kalvariebos dringend verjongd moet worden; concreet de hoge beuken moeten gekapt worden en vervangen door o.a. eiken, kastanjebomen, want de beuk is horizontaal geworteld en niet verticaal.

(zie citaat palliatieve bomen)

 Op zich leek de uitleg mij plausibel , niemand kan iets hebben tegen veiligheid, verjonging van een bos; een boom kappen en nieuw planten en de kous is af.

Niets is minder waar.

Ik vrees dat het gemeentebestuur de gevoeligheden die gepaard zijn met het Kalvariebos onderschatten.

Ik verklaar mij nader;

1.Wij vertoeven in Lubbeek in rustig groen, maar bv in de deelkern Lubbeek is het gros van onze bossen in privé bezit. Het Kalvariebos is een groene long in het dorp en vrij uniek want publiek toegankelijk, waar heel wat Lubbekenaren graag vertoeven. Het verklaart waarom er in het verleden bij aangekondigde kapwerken heel wat protest kwam van de inwoners, en de discussie steeds opnieuw oplaaide.

2. De ziel, het karakter van het Kalvariebos wordt gevormd door die “hoge beuken”. Het Kalvariebos is een beukenbos ,hoge naakte stam met hoge kruin, weliswaar in raster aangeplant, een kleine fractie is naaldhout en hier en daar een andere verdwaalde loofboom. De aanplanting van deze bomen is gebeurd ten tijde van de heropbouw van de kapel 1890. De beukenbomen die daar staan zijn vermoedelijk tussen de 200 en 240 jaar oud.

3. De reden dat men daar beukenbomen geplant heeft is , en dat wist men over 200 jaar al, omdat de ondergrond van het Kalvariebos een steenachtige ondoordringbare ondergrond is, (zulke heuveltoppen zijn er nog in onze gemeente) waar een beuk met horizontale wortelvorming nog de meeste kans heeft om te gedijen. De kans dat een eikenbos bv daar succesvol zal groeien is twijfelachtig. Het is zelfs zo dat het Kalvariebos vroeger tot een groter geheel van bossen behoorde , maar dat de heuveltop zelf, volgens oude stafkaarten, eerder een heideachtig gebied was.

4. Geografisch is het een beboste vrij steile heuvel waarbij de bomen zeer dicht bij elkaar aangeplant zijn. Dit maakt dat de buitenste rand die lager staat en ook de meeste weersinvloeden trotseert, sterker ontwikkeld is en dat bv uitdunning zoals in een natuurlijk bos veel minder evident is. M.a.w. uitdunning zou wel eens op een versnelde manier het Kalvariebos kunnen aantasten want zwakkere bomen worden dan meer aan wind blootgesteld.

5. Beukenbomen  van meer dan 200 jaar zijn senioren maar om ze dan palliatief te noemen, vind ik een brug te ver.  Een beukenboom kan 300 tot 400 jaar oud worden. Dat er bij de storm van 4 juni, die plaatselijk zeer heftig was, een zevental bomen beschadigd werden, is dan ook niet abnormaal, maar ik zou het eerder een natuurlijke selectie noemen.

Bij deze mijn vraag;

Hoe gaat u concreet met de beuken in het Kalvariebos omgaan?

Hoeveel bomen worden er gekapt en op welke manier wordt het bos verjongd?

Gaat het bos afgesloten worden en voor welke termijn?

En misschien wel de belangrijkste vraag ; gaat u, als bestuur openlijk communiceren over de aanpak van het Kalvariebos, of stevenen we terug af op een conflict met sympathisanten van het bos op de moment dat de machines in het bos staan?

Van Goethem Benny

Gemeenteraadslid Lubbeek Leeft

LUBBEEK LEEFT VOERT OPPOSITIE

Ja hoor, oppositie voeren is een totaal anders spel : je verneemt mondjesmaat waaraan gewerkt wordt, of je krijgt het afgewerkte dossier voorgeschoteld op de gemeenteraad. Met een kritisch oog maar ook vanuit constructieve ingesteldheid maak je dan opmerkingen of stel je zelf dingen voor. Hier geven we jullie voortaan mee wat Lubbeek Leeft, of uitgebreid met de andere oppositiepartijen als voornaamste opmerkingen of voorstellen deed en het eventuele antwoord van de meerderheid.

1. Lubbeek Leeft stelde de gemeenteraad voor om ook vanuit de oppositie een waarnemer af te vaardigen in de stuurgroep, die constructief mee de bouw van de nieuwe school van

Pellenberg opvolgt. Dit voorstel had enkel voordelen voor alle partijen (participatie …) maar werd door de meerderheid verworpen.

2. Op de plannen van de aanleg van fietspaden op de Ganzendries werd door de oppositie gesuggereerd om een oversteekplaats te voorzien voor fietsers ter hoogte van de Varenberg. Tegelijkertijd zou de voorziene verkeersremmer ter hoogte van deze oversteekplaats efficiëntie en veiligheid ten goede komen. Een win-win situatie dus.

De opmerking werd meegenomen, we zijn benieuwd of er effectief rekening wordt mee gehouden…

3. Op onze vraag naar de organisatie van een zwerfvuilactie in maart werd negatief geantwoord door de milieuschepen. Na initiatief van enkele peters en meters zorgde het bestuur toch ‘last minut’ voor een actie. We hopen dat we daarmee duidelijk maakten dat LUNET (het peter en meter-zwerfvuil project) die sinds 5 jaar bestaat en ondertussen bijna de hele gemeente netjes houdt daarbij absoluut de ondersteuning van de gemeente nodig heeft!

4. We vroegen naar de stand van zaken rond de voorziening van verkeer remmende maatregelen die gelijktijdig met het wegnemen van de verkeersplateaus in de Pleinstraat zouden voorzien worden. Vorig jaar stelde de mobiliteitsraad voor om trajectcontrole in te voeren op het traject Pleinstraat, Kapelstraat, Ganzendries door, jawel, ANPR camera’s die de gemeente zelf zou aankopen. Daarmee kon niet alleen de snelheid gecontroleerd worden maar ook het respecteren van het verbod op bovenlokaal zwaar verkeer en andere inbreuken. Bovendien zouden deze camera’s 24 op 24 werken in tegenstelling tot de ‘bemande flitswagen’.

Hierop kwam voorlopig geen antwoord omwille van de nakende start der werken op de Ganzendries, dewelke voorlopig een doekje vormen tegen het bloeden…

5. Een fiestpad op de Bollenberg-Lubbeekstraat zal nog onbepaalde tijd op zich laten wachten… Laat ons dan toch zonder verwijl werk maken van een alternatieve fietsverbinding langs de Herendaal, eventueel voorzien van een tractorsluis . Er was weinig animo van de meerderheid om deze mogelijkheid te realiseren.

6. Boutersem gaat samen met Aquafin in zee om een gescheiden riolering aan te leggen langsheen de Kerkomsesteenweg en maakt van de gelegenheid gebruik om de fietspaden te vernieuwen. De Boutersemstraat in Lubbeek ligt in het verlengde hiervan. Lubbeek Leeft stelde voor dat Lubbeek mee in dat project stapt voor het doortrekken van die werken tot aan de Tiensesteenweg in Binkom. Dit voorstel heeft op de vorige gemeenteraad een positief antwoord opgeleverd!

OPROEP VAN OPPOSITIE: KOM NAAR DE GEMEENTERAAD

We komen nog even terug op de commotie die vorige week ontstond omdat Lubbeek het beheer van de muziekschool en het Atelier Creatieve Expressie uit handen geeft aan de Academie van Tienen. “Er was nog niets beslist” klonk het later in de krant. En het zou beter worden…
Intussen blijkt uit de website dat de beslissing wél definitief is. De oppositiepartijen krijgen veel vragen van bezorgde burgers die grote nadelige gevolgen ervaren. Cursisten, leerkrachten en zelfs de raad van bestuur werden vooraf niet geconsulteerd. Toch blijkt dat de knoop al op 15 april werd doorgehakt op het schepencollege!

Dinsdag a.s. 28 mei (20u) ligt het dossier voor op de gemeenteraad. De gezamenlijke oppositie (Lubbeek Leeft, Open VLD, GROEN) roept alle betrokkenen en bezorgde burgers op om naar de gemeenteraad te komen, waar we het gemeentebestuur hierover willen ondervragen. Verspreid deze oproep ook zeker bij de ACE en AMW cursisten en sympathisanten. 
Jullie vragen, kritieken, bedenkingen (maar ook positieve opmerkingen uiteraard) mogen ook worden overgemaakt aan onze gemeenteraadsleden (Groen: werner.boullart@groen.be, Lubbeek Leeft: gilberte.muls@telenet.be, Open VLD: pascale.alaerts@telenet.be). Zo zorgen we informeel toch alvast voor het burgervragenkwartiertje dat we als oppositie al langer vragen, ook al is het dan via de stem van onze gemeenteraadsleden.

LUBBEEK LEEFT en Groen dwingen meerderheid om zwerfvuilactie te organiseren in Lubbeek

Op gemeenteraad 26/2 werd gevraagd aan schepen van milieu of de traditionele zwerfvuilactie dit jaar doorgaat. Antwoord was negatief omwille van administratieve belasting van de dienst en omwille van “We hebben aan het begin van de legislatuur een aantal prioriteiten vastgelegd. Omdat het systeem van meters en peters goed loopt hebben we dit niet in maart gepland. Misschien wel later.”
Voor Gilberte Muls die het project Lunet samen met peters en meters van het eerst uur vorm gaven en zelf ook meter van haar straat, net zoals voor Liesbeth Smeyers (Groen), zelf ook meter van haar straat, heeft de actie een stimulerende en sensibiliserende functie en blijft die jaarlijkse organisatie broodnodig in afwachting van andere oplossingen. Dan maar zelf actie ondernemen…Woensdagavond overlegden ze met andere peters en meters om een nieuwe manier van organiseren te bedenken. Een paar uren voor het overleg kwam er plots vanuit het college toch een aankondiging van de gemeente betreffende een in allerijl georganiseerde zwerfvuilactie.
Gilberte en Liesbeth zijn tevreden met het laattijdige initiatief maar vinden het jammer dat de meerderheid pas in actie schiet als weerwoord op de actie van de oppositie. Dit doet ons vragen stellen hoe oprecht de motivatie wel is.

Voorstel aan de gemeenteraad om een waarnemer vanuit de oppositie toe te voegen aan de stuurgroep ‘Bouw school Pellenberg’

Op de gemeenteraad van 26 februari 2019 stelde de gezamenlijke oppositie voor om Gilberte Muls (Lubbeek Leeft) naar voor te schuiven als waarnemend lid van de stuurgroep voor de bouw van de nieuwe school in Pellenberg. De bouw van deze nieuwe school is één van de belangrijkere projecten voor de gemeente Lubbeek deze legislatuur. Gezien Gilberte in de vorige legislaturen een ruime ervaring heeft opgebouwd rond onderwijs en scholenbouw met de eerdere realisaties in Linden en Binkom leek het voor de oppositie opportuun om deze opgebouwde ervaring niet verloren te laten gaan.
De meerderheid bedankte echter voor de aangeboden ervaring en expertise van vorige Schepen van Onderwijs, en legde het aanbod naast zich neer. Burgemeester Francken repliceerde dat ‘het ongezien zou zijn dat een lid van de oppositie zich zou gaan mengen in de verdere uitvoering van een project dat de meerderheid exclusief toekomt’. Geen vernieuwing wat betreft samenwerken en participatie naar de oppositie toe.
Voor Gilberte ging dit voorstel echter veel ruimer, het was voornamelijk de bedoeling om ervoor te zorgen dat het project voor de bouw van de school van Pellenberg, door haar geïnitieerd en getrokken in een participatieve setting met àlle betrokken partijen, verder zou kunnen gaan zonder mogelijks in te boeten aan informatie en kennis.
Een gemiste kans voor de Lubbeekse inwoners en voor de Pellenbergse school.

Lubbeek Leeft geeft bestuur alternatieve visie op gebruik aangekocht perceel

De gemeente koopt een perceel aan gelegen tussen de Broekstraat en de achterzijde van het gemeentehuis.

Volgens de nota voorgelegd door het schepencollege wil de gemeente op deze percelen de parking achter het gemeentehuis uitbreiden omwille van het gebrek aan parkeerplaatsen voor het personeel in gevolge de samenvloeiing van de gemeente met het OCMW.

Lubbeek Leeft wil een veel bredere visie op het gebruik van dit terrein (zie verkiezingsprogramma)  en diende daarom met steun van de volledige oppositie een amendement in voor een alternatieve bestemming. Het amendement bevatte volgende tekst:

– Lange termijnvisie ontwikkeling site gemeentehuis:

  • De laatste jaren  zorgt de bouw van de bib en de bouw van OCMW-vleugel voor extra personeel, maar ook voor extra bezoekers.
  • Op piekmomenten is er tekort aan parkeervoorziening : bv gecombineerde activiteit voetbal – gebruik Libbeke.
  • De bouw van het politiekantoor neem meer ruimte dan het huidige en de locatie van het huidige politiekantoor zal waarschijnlijk ingericht worden als open ruimte, park, tuin : verlies aan parkeerplaatsen.
  • Het valt te verwachten dat een efficiëntere aanpak ook zorgt voor intensiever gebruik van de zaal Libbeke. Bovendien zou de renovatie van de sporthal ook moeten gepaard gaan met intensiever gebruik. Dit alles resulteert ongetwijfeld in nood aan meer parking.

– Lange termijnvisie herwaardering, mobiliteit en parkeerbeleid in het dorpscentrum van Lubbeek :

  • Als er geopteerd wordt voor het stimuleren van handelsactiviteit in het dorpscentrum, wat wenselijk is, moet dit gepaard gaan met extra kortparkeergelegenheid.
  • Op gewone weekdagen is de parking aan de kerk vaak volzet. Een mogelijkheid zou zijn om de langparkeerders te verwijzen naar parkeergelegenheid op het nieuw aangekochte terrein en, zowel  diegenen die werken in het centrum van Lubbeek als de gebruikers van de Lijn, waarvoor dan een extra  bushalte voorzien moet worden ter hoogte van het huidige politiekantoor.
  • De vrijgekomen ruimte in het centrum kan dan worden aangewend om een aangename groene invulling te geven.

– Het nieuw verworven terrein kan ook voor andere gemeenschapsfuncties bestemd worden zoals bv bijkomende sport-, spelterreinen…