GR 2023.04.25 Parkeermogelijkheden Sint Martinus basisschool Lubbeek


(vraag gemeenteraadslid Benny Van Goethem)

Parkeermogelijkheden Sint Martinus basisschool Lubbeek

Naar aanleiding van de start van de werken aan het klooster is er een verkeersregeling uitgewerkt voor de school in Lubbeek.

Lubbeek Leeft is gaan waarnemen en waren in eerste instantie verbaasd dat er zelfs nog geen signalisatie aangebracht was betreffende de regeling van eenrichtingsverkeer in Heurbeek!

De politie was aanwezig maar liet het terecht wijzen van de mensen die niet op de hoogte waren betreffende die één-richting over aan de directie van de school!!

Daarnaast heeft de school zeer adequaat ingespeeld op de dreigende mobiliteitsproblemen waardoor een chaos vermeden is. Dank zij hun communicatie naar ouders waren er veel meer mensen te voet of met de fiets.

Door gebrek aan parking dient er extra personeel ingezet te worden om de Kiss&Ride te organiseren. Ouders stoppen ter hoogte van de schoolpoort en 2 juffen helpen kinderen met uitstappen, oversteken tussen de auto’s door en helpen hen tot aan de schoolpoort.

Het is niet evident om als ouder je kleuter niet te kunnen begeleiden tot aan de schoolpoort  wegens het ontbreken van parkeerruimte. Het tekort aan parking zal niet veranderen eens de werken aan het klooster beëindigd zijn want de ruimte die nu niet meer toegankelijk is zal dan ingenomen worden door personeel, bewoners en bezoekers van en aan de nieuw gecreëerde zorginstelling.

Omdat wij daarover vroeger al over bezorgd waren hebben we in gemeenteraad van maart 2021 gesuggereerd om de nabestemming van de oude stortplaats op Heurbeek van bosgebied om te vormen naar landschapsparking voor de school.

In de commissie van 17 augustus 2021 heeft Lubbeek Leeft de suggestie voor een landschapsparking zelfs geagendeerd met als besluit:

Artikel 1. Het oude stort op Heurbeek te herbestemmen naar terrein voor openbaar nut.
Art. 2. De nodige stappen te zetten om het terrein te verwerven.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven om het nodige te doen om dat terrein te ontwikkelen tot landschapsparking.

Dat besluit werd ook goedgekeurd, ondanks de goedkeuring wordt er gevraagd om de stemming te laten plaatsvinden in de eerstvolgende gemeenteraad wanneer er meer informatie voorhanden is.

Het agendapunt heeft de gemeenteraad niet gehaald!

Ons gemeenteraadslid Benny Van Goethem stelt volgende vraag in de gemeenteraad van 25 april 2023:

Lubbeek Leeft is nog steeds vragende partij om het voorstel van augustus 2021 verder te onderzoeken en als het mogelijk is ook te realiseren. Het zou een duurzame oplossing zijn ook voor de parkeerproblemen bij grote evenementen.

Volgend antwoord wordt medegedeeld: ondertussen is dat perceel aangekocht door Natuurpunt. Bovendien ligt het perceel nu in landbouwzone en zou het moeilijk zijn om naar een geschikte zone om te vormen

Een gemiste kans vindt Lubbeek Leeft.