Gemeenteraad mei 2020

HERINRICHTING HERENDAAL TUSSEN BOLLENBERG EN UILENKOT

Op de GR stond de opnieuw de herinrichting het deel Herendaal tussen Bollenberg en Uilenkot. (zie verslagje bij gemeenteraad van april)

Dat gedeelte Herendaal is nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft, gesteund door de hele oppositie is :

1 om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen en

2. dat daarvan nu werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding van Hazeput starten.

Ons voorstel vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken of nog beter om er een tractorsluis te installeren ( zie een van de volgende punten). Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Het punt werd door de meerderheid weggestemd omdat ‘men ermee bezig is’. Wat we op zijn minst zouden verwachten is dat de meerderheid even zou ingaan op de inhoud van ons punt of het alternatief voorstelt ‘waar ze mogelijk mee bezig zijn’, daarvoor dient toch een gemeenteraad?

HERENDAAL FIETSSTRAAT

Fietsverbindingen bieden een oplossing voor het uitblijven van fietspaden langs grotere wegen zoals het fietspad op Bollenberg en zijn goedkoper zowel in realisatie als later omdat die fietspaden langs grotere wegen dan minder duur kunnen aangelegd worden.

Groen, open VLD en Lubbeek Leeft stellen voor om Herendaal om te vormen tot fietsstraat. De kost is beperkt tot de aankoop en plaatsing van verkeersborden.

Herendaal is ten tijde van de ruilverkaveling rond 1970 aangelegd voor landbouwdoeleinden dus en was voorheen eerder een rustige straat waar fietsers en landbouwers en het weinige plaatselijke vervoer goed samengingen. Gezien het sluipverkeer de laatste jaren sterk is toegenomen geeft Lubbeek Leeft eerder de voorkeur aan een tractorsluis in het midden tussen de Tegelbergweg en de Dellenhofweg waardoor het verkeer er teruggebracht wordt naar landbouwvoertuigen en trage weggebruikers.   De verbinding met de wagen kan dan nog steeds via Dellenhof en Boskant alhoewel dat eerder ontradend zal werken omwille van de vele bochten. Een fietsstraat gaat voor ons niet ver genoeg omdat vele fietsers en dan vooral ouders met kinderen toch aan de kant gaan als ze gevolgd worden door een wagen.

Wij steunen het voorstel omdat het een stap in de goede richting is en zien graag een evaluatie, eventueel door bevraging van gebruikers na een half jaar gebruik

GOEDKEURING WEGENIS HAZEPUT.

De hele oppositie blijft erbij dat een werfweg vanaf dag 1 van de werken nodig is.

Het verweer van de meerderheid dat geen grondafvoer ( wel heel veel grondverzet, maar allemaal op de site zelf) zal zijn en dus niet nodig is misleidend. Er zijn enkel duizenden m³ afvoer van steenachtige en bodemvreemde materialen. Er is de aanvoer van allerlei materialen nodig voor rioleringsaanleg, ook duizenden m³ steenpuin, klinkers, beton………gevolgd door het werfverkeer voor de bouw van de woningen.  Een werfweg is zeker geen overbodige luxe.

KNIP INVOEREN OP PAPENVELD

Lubbeek Leeft is gewonnen voor fietsverbindingen, zie ons verkiezingsprogramma. In eerste instantie zijn we tevreden dat er een degelijke verbetering kwam op de fietsverbinding richting ziekenhuis van Pellenberg. Spijtig genoeg wordt die weg als gevolg van het toenemende sluipverkeer, net omwille van de verbeterde toestand op Papenveld, kapot gereden. Om hier een mouw te passen stelde de meerderheid voor om een knip in te voeren op Papenveld.

Lubbeek Leeft had hierbij wel enkele bedenkingen :

1.           Papenveld is een weg die in eigendom is van de aangelanden.  Kan de gemeente dat wel?

2.           Ook het aanbrengen van 2 zware betonnen constructies gaat in tegen de verkeersborden die men er zou plaatsen en waarop aangegeven is dat tractors wel doorkunnen om hun percelen te bewerken.

De meerderheid was voor de gemeenteraad ook op de hoogte van onze bedenkingen, trekt het voorstel van de knip in en stelt dat ze inmiddels contact legden met een landmeter om van Papenveld een openbare weg te maken.

LUBBEEK LEEFT ZETTE EEN AGENDAPUNT OP DE GEMEENTERAAD NAAR AANLEIDING VAN ONTWIKKELING ‘SCHEUTSITE’, ZAVELSTRAAT, LEUVEN.

TOELICHTING :

de plannen voor de ontwikkeling van de Scheutsite in de Zavelstraat, grondgebied Leuven en de tijdelijke invulling zorgt voor onrust in de straten nabij de gemeentegrens. Het is daarom nodig dat er duidelijkheid geboden wordt zowel aan het bestuur als aan inwoners en indien nodig maatregelen genomen worden om overlast tegen te gaan.

Stad Leuven, sinds kort eigenaar van de Scheutsite, gelegen op de getuigenheuvel Zavelstraat 76-78, 6.000 m² binnenruimte en 10 ha groene ruimte groot,  heeft op korte termijn plannen met deze site. De stad voorziet als korte termijninvulling, dus nog in 2020 :

•             Ateliers voor beeldende kunstenaars

•             Repetitieruimte voor podiumgezelschappen

•             Werkplekken voor allerlei organisaties

•             Opslagruimtes voor verenigingen

•             Tijdelijke woningen voor begeleid wonen van kwetsbare doelgroepen

•             Vanaf september 2020: de natuur- en montessoribasisschool KieM en 1e graad secundair onderwijs De Met

•             Locatie voor evenementen, buurtfeesten, workshops… met bezetting van 300 – 400 mensen kan gehuurd worden en een 6-tal grote evenementen (meer dan 500 personen) worden verwacht

Ondanks dat dit een mooi voorbeeld is van efficiënt bestuur en de stad hier een tegemoetkoming doet aan haar verenigingen en organisaties, is het niet verwonderlijk dat inwoners uit de omliggende Lubbeekse straten deze ontwikkeling met argusogen opvolgen. 

De nu relatief rustige buurt vreest sterke verhoging van verkeers- en geluidshinder.

Als bestuur moeten we vooral bekommerd zijn om de toenemende druk vanuit de stad richting onze landelijke gemeente.

Daarom moet de ontwikkeling van de site, die zo kort bij onze gemeentegrens ligt met aandacht bekeken en opgevolgd worden.

Ongetwijfeld heeft stad Leuven het schepencollege van Lubbeek op de hoogte gebracht van haar plannen en zo niet moet de stad hierom onverwijld gevraagd worden. Bovendien is een studie rond mobiliteitsimpact en mogelijke toekomstige geluidsoverlast wenselijk.

ARGUMENTATIE

Aangezien er voorlopig al een 45 verenigingen een onderkomen vinden in de site maar vooral ook dat er een lagere school en een eerste graad van een middelbare school zal gevestigd worden is een toename van verkeer alvast op de piekuren in de Zavelstraat maar ook in de Lostraat en Meistraat niet ondenkbeeldig.

Omwille van de grote omvang van de site zal die invulling alsmaar uitbreiden en de druk bijgevolg alsmaar toenemen.

Ter verantwoording van bijkomende verplaatsingen en nood aan parkeerruimte, de Scheutsite blijft autoluw, verwijst men voorlopig naar mogelijke samenwerking met omliggende bedrijven voor parkeergelegenheid na de werkuren en naar verbinding met het openbaar vervoer op de Diestsesteenweg, ongeveer 1 km!

De omgeving van de Scheutsite is momenteel een rustige, groene zone die uitnodigt om te wandelen en te genieten van de rust ook voor inwoners van Lubbeek. Door de aard van de invulling zal die functie voor een groot deel verloren gaan.

Aangezien deze zomer allerlei werkingen al verhuizen en september de 2 scholen op die locatie starten is het dringend om de situatie te bestuderen en in overleg te gaan met stad Leuven.

LUBBEEK LEEFT VRAAGT DAAROM DAT

1.           Het schepencollege de plannen van stad Leuven betreffende de Scheutsite bestudeert

2.           Het schepencollege zo snel mogelijk in overleg treedt met de stad Leuven en vraagt om een  mobiliteits- en geluidsstudie omtrent de Scheutsite.

3.           Gemeente Lubbeek in overleg met stad Leuven maatregelen overlegd om verkeersoverlast tegen te gaan

4.           Gemeente Lubbeek haar burgers informeert betreffende plannen van stad Leuven met mogelijke opportuniteiten voor onze inwoners maar ook betreffende mogelijke toekomstige hinder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *