Familie-BBQ 04/09/2021

Eindelijk zijn we zover… We kunnen onze leden en sympathisanten opnieuw uitnodigen op een activiteit. Net zoals jullie hebben wij er reikhalzend naar uitgekeken.

Waar : Rozemarijnhoeve, Heideken 3 in Lubbeek
Wanneer : Zaterdag 4 september van 17u tot 21u

Inschrijving :
via mail op bbq@lubbeekleeft.be
via telefoon bij Leen Sempels-Verreck op 0496/97 88 96 of Gilberte Muls op 0495/25 48 86

Wat kan u bestellen ?

KALVARIEBOS, hoe moet het verder?

op de gemeenteraad van november diende LUBBEEK LEEFT een agendapunt in om te beletten dat er voorkoombare schade zou aangericht worden bij uitvoeren van onderhoud aan het bos volgens de visie van aangestelde boswachter. Belangrijk om weten is dat de manier van onderhoud sterk verschilt tussen, en afhankelijk is van aangestelde boswachters.

Hier publiceren we het volledige agendapunt dat door de meerderheid (NVA en CD&V) werd weggestemd!

GR NOVEMBER 2020 : VOORSTEL OM VISIE OP TE BOUWEN ROND ONTWIKKELING KALVARIEBOS

TOELICHTING

Zondag 11 oktober vond onder leiding van de boswachter een informatieve wandeling door het Kalvariebos plaats; insteek was om het bos met andere ogen te bekijken dan we dat als recreant doen, om te kijken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het bos en de visie van de boswachter op de aanpak van het Kalvariebos te vernemen.

Uit het verhaal van de boswachter en de discussies en opmerkingen van de deelnemers blijkt dat er nogal wat verschillen zitten in de visie op de ontwikkeling van het bos nog tussen verschillende experten, inwoners  en boswachter.

Anderzijds heeft de boswachter een plan opgesteld dat duidelijk al meerdere verbeterpunten bevat ten opzichte van vorige versie.

Om een laatste kans te creëren om die visies aan elkaar af te toetsen is ons voorstel om een aantal experten en geïnteresseerden/kenners rond de tafel te brengen, om zo tot een evenwichtige visie voor het Kalvariebos te komen. Een evenwichtige visie betekent een goed evenwicht tussen natuurontwikkeling en ontspanning/speel functie, zowel voor de korte als de lange termijn.

FEITEN EN CONTEXT.

 • De gemeente Lubbeek is eigenaar en laat het beheer over aan ANB
 • Voor de zone waartoe Lubbeek behoort is boswachter Willem van Roey aangesteld
 • Voor de boswachter geldt in hoofdzaak het aspect veiligheid bij het beheer van het bos
 • Hij wil verjonging en uitdunning : stelt de kap van +/- 40 bomen voor waarvan ongeveer 32 beuken, verspreid over het hele bos.
 • Voor hem kan verjonging door aanplant van beuken maar het kan ook ander plantgoed zijn, bv zomereiken
 • De bomen zijn gemerkt, ANB geeft kapmachtiging en schrijft lastenboek voor het kappen van bomen. Kap voorzien eind 2021;
 • De bomen zijn door de boswachter geselecteerd op volgende basis :
  • Bomen zijn beschadigd door storm waardoor takken van beuken onverwachts kunnen naar beneden komen, elke boom met een gat of afgescheurde tak is gemerkt.
  • Verdunnen om te verjongen door hier en daar strategisch een boom te kappen, om een open plaats te creëren waar nieuw plantgoed kan aangeplant worden verspreid over het hele bosoppervlak.
  • Droogte is nefast voor het teveel aan bomen.
  • Economisch interessant : in het Kalvariebos zijn dikke hoge beuken aanwezig die niet als brandhout beschouwd worden, maar in aanmerking komen voor verzagen. Zulke beuken worden schaars en zijn gegeerd in de houtindustrie.
 • Aantal jaar geleden is een deel van het bos gekapt (achteraan) en zogezegd verjongd. Maar dit is geen succes, ook  ANB geeft toe dat dit verkeerd is aangepakt.
 • Het gemeentebestuur gaat mee in de redenering van de boswachter waarbij zij het aspect veiligheid als doorslaggevend aanvoert. 

ARGUMENTATIE

Omdat er in het gesprek met de boswachter over het onderhoud en de kap in Kalvariebos nog heel wat waardevolle elementen naar boven kwamen die mogelijk een bredere kijk op de manier van aanpakken gaven stellen we een ‘expertentafel’ voor met deskundigen, Kalvarieboskenner en geïnteresseerden.

Waardevolle elementen :

 1. Economische motieven mogen bij het beheer van Kalvariebos geen rol spelen, want het is ecologisch erg waardevol en het is erfgoed
 2. Dit kleine bos is niet geschikt voor exploitatie! Er zijn geen uitsleep paden en door het versnipperde wegzagen (hier en daar strategisch een boom kappen) veroorzaak je onvermijdelijk veel bodemschade

Ideeën die aan bod kunnen komen bij de ‘expertentafel’:

 1. Kan het bos opgedeeld worden in een toegankelijke zone en een niet-toegankelijke zone waarbij beide zones ook fysiek van elkaar scheiden bv door kastanje hekwerk of zelfs een soort takkenril.
  • In de toegankelijke zone is veiligheid prioritair :
   • Hieronder vallen het speelbos, de wandel- en fietszone.
   • inzetten op natuurlijk speelbos
  • In de niet-toegankelijke zone krijgt de natuurontwikkeling de volle ruimte:
   • hier krijgt het bos de kans krijgt om te herstellen en te verjongen
   • kan hier natuurlijke verjonging?
   • hoe opgroei exoten verhinderen
 1. Hoe omgaan met de aanwezigheid van Amerikaanse eik
 2. Is kleinschalige exploitatie mogelijk bv door beroep te doen op natuurinvest

BESLUIT

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ‘experten overleg’ (deskundigen, kenners en geïnteresseerden) te organiseren met als opdracht een visie op bouwen rond de totaal aanpak van het Kalvariebos die niet alleen gebaseerd is op veiligheid, maar ook op de maatschappelijke en ecologische waarde.

Gemeenteraad november 2020

de meest interessante agendapunten :

BENNY VAN GOETHEM vroeg een ” expertenoverleg ” ivm de visie inzake het Kalvariebos. Het bestuur volgt nl de visie van één boswachter, die alhoewel al afgezwakt, volgens ons beter kan en niet aangepast is aan de status van ons Kalvariebos.  Vraag van Benny werd afgewezen omdat er al voldoende over vergaderd is…De volledige versie kan je terug vinden op onze website.

Vraag om het glasraam van de kapel op de hoek van de Tempelstraat/Gemeentestraat te herstellen door Fons Creuwels, voor de hele oppositie. Weggestemd, de gemeente kan geen herstelling doen omdat kapel op  privé-eigendom staat, voorgestelde oplossing : eigendom en dus ook onderhoud overdragen naar gemeente.

Omdat de meest recente woonbehoeftestudie dateert van 1998 en de woonsituatie in Lubbeek sindsdien grondig is veranderd, diende Pascale Alaerts voor de hele oppositie de vraag in om een nieuwe studie te laten uitvoeren. Die zou niet  alleen nuttig zijn voor het beleid ivm ruimtelijke ordening/wonen maar ook ivm beleid betreffende mobiliteit, duurzaamheid, het groene karakter van onze gemeente… punt werd weggestemd.

Inzake de heraanleg van de Staatsbaan vroeg Liesbeth Smeyers om ruime participatie onder meer ook met de omwonenden. Punt werd weggestemd maar met de belofte om in de nabije toekomst bewoners wel te betrekken in een overleg

GILBERTE MULS vroeg om de nieuwe trage weg tussen de kerk van Sint – Bernard en de Geestbosstraat het ” Amigopad ” te noemen. Die naam werd door inwoners gekozen als meest passend en is al in gebruik. Unaniem goedgekeurd! De naam ‘Van Corenland’ die ook als mogelijke naam genomineerd was zal worden toegekend bij een volgende gelegenheid.

De vraag om te onderzoeken of fietsleasing als onderdeel van het loon mogelijk is voor gemeente- en OCMWpersoneel werd door Werner Boullart in naam van de 3 oppositiepartijen gesteld en …goedgekeurd.

Vragenkwartier :

GILBERTE : we merken dat het college inspanningen levert om lokale handelaars en producenten te ondersteunen door bv  in te stappen op het aanbod vanuit stad Leuven in het project ‘wijleveren’, een distributieplatform voor de handelaars (Leuven en buurtgemeenten) en door de streekproducten en hun producenten te promoten (en zelfs reclameruimte te geven) in het gemeentelijk infoblad. In deze tijden zeker een hart onder de riem voor zelfstandige ondernemers. Wij willen hierbij de suggestie doen om de korte-keten-producenten en handelaren – zelfstandige ondernemers ook de kans te geven zich op die manier bekend te maken.

GILBERTE : School pellenberg : gemeenteraadsleden vernemen via de media dat de school van Pellenberg op de site van het Pellenbergse ziekenhuis zal gehuisvest worden, maar is de overeenkomst nu officieel? Onze voornaamste bekommernis is dan de structuur die het bestuur zal opzetten om de leerlingen op een veilige manier over de drukke Ganzendries te loodsen. Ja, er is een overeenkomst en terwijl we allemaal erg op onze honger zitten om toelichting, stelt de schepen van onderwijs voor om tekst en uitleg te geven op een commissievergadering half februari!! Zoals het wordt uitgelegd is er een soort pre-mobiliteitsstudie uitgevoerd maar moet die nu verder uitgewerkt worden.

Gemeenteraad oktober 2020

Plaatsen van een zendmast op het voetbalveld van Pellenberg door Telenet

Er komt een zendmast ter hoogte van de glascontainers aan het voetbalterrein.  Die locatie ligt pal tegen de Lostraat, en zal het dorpsgezicht van Pellenberg mee bepalen. Een mast van dergelijke omvang en hoogte (6m op 6 m op de grond, hoogte 30 m) is iets wat we echt niet willen in het straatbeeld op die locatie, daarom stelt LUBBEEK LEEFT, gesteund door de andere oppositiepartijen voor om te zoeken naar een locatie elders in Pellenberg bv waarom niet combineren met de hoge mast nabij de Kortebergstraat, waardoor mogelijk gebruik kan gemaakt worden van bestaande mast?

De locatie bepalen moet volgens ons rekening houden met  :

1. het dorpsgezicht van Pellenberg

2. het subjectieve argument van volksgezondheid (negatieve gevolgen  van straling op langere termijn zijn nog steeds niet uitgesloten)

3. het inkomen van de huur (4000 euro per jaar) mag geen argument zijn om te kiezen voor een locatie in eigendom van de gemeente

Wij vroegen de meerderheid om een goede locatiestudie, antwoord was dat alle locaties al in overleg met Telenet bekeken waren zonder een bevredigend resultaat.  Het voorstel van Walter om de zendmast dan niet echt tegen de straat te zetten maar eerder een aantal m weg van de straat werd niet in overweging genomen.


 

IN HET VRAGENKWARTIER

KEIBERG : GILBERTE vroeg waarom de herstelling van de Keiberg gebeurt door het  opgebreken en herleggen van de kasseien en waarom er niet gekozen is om een betonstrook in het midden met 2 stroken kasseien erlangs te leggen, het gaat hier  tenslotte om het herstel van een deel van de recreatieve fietsroute Oost-West – als deze aanpassing op deze manier gebeurt dan is het een gemiste kans : hoe beter befietsbaar, hoe aantrekkelijker en dus hoe groter de stimulans.

Het antwoord van de schepen van openbare werken :  als de kasseien herlegd zijn, zullen die heel goed befietsbaar zijn.

PLANNEN VAN UZ LEUVEN MET DE GEBOUWEN VAN HET KLOOSTER : Benny en Gilberte gingen de plannen van UZ LEUVEN inkijken.

UZ LEUVEN gaat de gebouwen van het klooster en de lokalen van de vroegere technische school verbouwen en nieuwe gebouwen oprichten naast de inrit in de Dorpsstraat en naast de toegangsweg tot de school, op de grasstrook naast de speelplaats van de buitenschoolse opvang.

Zeker positief wat betreft tewerkstelling voor onze regio MAAR wij maken ons dubbel zorgen

BENNY : 1. Wij lezen dat voor muziek en creatieve expressie wel nog plaats zal zijn maar er is      geen sprake van een ruimte die ook beschikbaar is voor  de buitenschoolse opvang voorzien en hoe zit het dan met het Maartje?

 • Het zal hier gaan om een 80 tal bewoners en de nodige personeelsleden maar er is geen extra parking voorzien.  Moet ook niet want UZ LEUVEN is eigenaar van de parking die momenteel zeer druk gebruikt wordt om kinderen op een veilige manier af te zetten aan de vrije basisschool. Wij maken ons grote zorgen betreffende de toegankelijkheid van de vrije basisschool en willen van het bestuur graag weten of zij er mee bezig zijn en of er al stappen ondernomen zijn om te voorzien in een alternatief?

Antwoord van de meerderheid :

 1. Men wist niet met zekerheid dat er nog ruimte zou zijn voor de kinderopvang
 2. De meerderheid zal nog overleggen betreffende de parkingproblematiek met UZ LEUVEN.

Hopelijk is dat overleg onderwerp van bespreking voordat de vergunning wordt toegekend!


Gemeenteraad september 2020

OPVOLGINGSRAPPORT MEERJARENPLANNING

Hieruit halen we meerdere opmerkingen :

 • Het Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat is verplaatst naar 2023 – 2024, het rooilijnplan zou in december op de gemeenteraad komen
 • Gemeentelijk project Heide – Drogenhof
  Hierover vraagt Gilberte : wat staat er nog in de planning? Komt er nog verbetering op de Drogenhof? Wat met de snelheidsremmers op Heide – Drogenhof : uit het aantal vervangingen van paaltjes blijkt dat het niet de goede oplossing is, komt er nog een aanpassing? Er was de belofte om na te kijken of verkeerskussens daar kunnen : stavaza? Evaluatie voorzien?
 • Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
  Gilberte : We wisten al van de herlokalisatie van de school, in het opvolgingsrapport is er ook sprake van  herlokalisatievan de gymzaal naast parking ziekenhuis? Waarom dan niet hele school op die locatie.

UIT HET VRAGENKWARTIER

 • Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur
  Walter : Ik lees in de SC dat de parochiezaal Pellenberg een verbouwingsvergunning heeft verkregen? En ik lees hier dat de opmaak voor een reglement voor investeringstoelage in ontwerpfase zit. Op welke manier gaat u dan aan de mensen van de vzw van Pellenberg uitleggen op welke toelage ze mogelijk mogen rekenen?
 • We missen acties rond herstel of aanleg van fietspaden
 • We missen actie rond (tijdelijke) aanleg parking op aangekocht perceel aan Broekstraat en bijhorende acties rond dorpsplein lubbeek zoals aangegeven bij de gemeenteraadsbeslissing in januari  2019 en juni van dit jaar.
 • Trage wegen:
  Gilberte: jullie hebben vorig jaar aan Van Damme uitstel gevraagd omwille van de nieuwe manier van behandelen van voetwegen.
  Bij navraag verneem ik dat het enig wat veranderde de laatste stap is, nl het dossier moet zelfs niet meer bezorgd worden aan de provincie maar bekend gemaakt via het staatsblad; bovendien was die laatste stap niet een vereiste van de heer Van Damme, het dossier moest afgerond zijn voor de gemeente……..

  Ik lees in de notulen van het schepencollege dat jullie kozen om volgende  voetwegen te behandelen in 2020 : 63, 64 (Binkom), 28, 29 (Linden), 18, 19, 34, 35, 38 , 45, 47 (Pellenberg), 77 en 79 (Lubbeek en daarmee te voldoen aan de eisen van de dading met de heer Van Damme

  Als ik het tragewegenplan er bij haal gaat het hier om 8 afschaffingen van hele of gedeelten van voetwegen, 3 gedeeltelijke verleggingen en 5 voetwegen die moeten open gemaakt worden.

  Ik heb daarbij 2 vragen :
 1. zijn die voetwegen allemaal al opgemeten?
 2. Meestal zijn afschaffingen geen probleem voor eigenaars. Het grote werk en de grootste tijdsbesteding zit in de verleggingen en het openmaken, daarvoor dienen eigenaars bijeengebracht te worden voor overleg.  Zijn er al gesprekken al gevoerd?

  Antwoord van schepen Roskams : tegen eind december zullen die dossiers afgewerkt zijn.

Gemeenteraad augustus 2020

 • De gemeenteraad steunt het idee ingediend namens Open VLD en Groen om te onderzoeken of er in Lubbeek mogelijk een zwemvijver kon voorzien worden.
 • Mits een aantal opmerkingen werd het openbaar vervoersplan 2021 principiëel goed gekeurd. Er zijn in onze gemeente nogal wat zones waar openbaar vervoer geen oplossing biedt voor mobiliteit. Voorstel is om verschillende manieren van vervoer te kombineren. Zo bestaan er al een aantal beschikbare kanalen voor probleemgevallen.
 • Ook het tekort aan busverbindingen met Aarschot in het kader van leerlingenvervoer werd aangekaart.
 • Het voorstel van Groen en Open VLD om inwoners te sensibiliseren om het openbaar vervoer te gebruiken werd unaniem gesteund, alleen geeft Lubbeek Leeft de voorkeur aan andere stimuli dan het aangehaalde Derde Betaler Systeem waarbij de gemeente financieel tussenkomst in de tickets.
 • Er werd een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers goedgekeurd op de Gellenberg ter hoogte van de Dunberg. Op de vraag om ook een ingreep te doen ter hoogte van de Sint-Annastraat werd verwezen naar later.
 • Het versneld openstellen van de trage wegen, voorstel van de hele oppositie, oa omdat in deze coronatijden veel meer gewandeld wordt, kreeg dan weer een njet van de meerderheid. Op vraag van Lubbeek Leeft naar welke voetwegen behandeld werden en worden in het kader van overeenkomst met Van Damme ( 6 voor 2019 en 6 voor 2020) beloofde de schepen ons kortelings de lijst.
 • Er was een goedkeuring voor het pedagogisch project voor onze gemeentescholen, voor de aanpassing van het arbeidsreglement en voor de jaarlijkse vakantie en schoolvrije dagen.
 • 3 agendapunten werden uitgesteld :
  • OCMW-gebouw Lubbeek – Brandbescherming
  • Aanvullend Reglement betreffende Kerkenbosstraat
  • Plaatsen van een zendmast op het voetbalterrein van Pellenberg door Telenet.

Lubbeek Leeft blijft vragen naar de vordering in de plannen voor de school van Pellenberg maar het antwoord is hetzelfde als eind juni : onderhandelingen met KULeuven lopen… vakantie en corona?