Gemeenteraad juni 2020

ASVERSCHUIVINGEN OP HEIDE EN DROGENHOF

Er wordt iets ondernomen tegen de snelheid van voertuigen op Heide en Drogenhof.

Absoluut noodzakelijk en terecht al heeft Lubbeek Leeft daar ook enkele opmerkingen op.

Bij het plaatsen van de as verschuiving moet men oog hebben voor de fietsers. Door de as verschuiving creëert  men een gevaarlijke situatie omdat de wagen die uitwijkt naar de andere rijstrook in onmiddellijk conflict komt met de doorrijdende fietsers op dat baanvak.

Volgens het bestuur is er verder geen actie nodig omdat de geparkeerde wagens verkeer remmend werken. Ook hier zijn fietsers de dupe, het voorbijsteken van die wagens voor fietsers is vaak een hachelijke onderneming.

De opening tussen de opstelling moet voldoende groot zijn omwille van vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.  Dat geeft de mogelijkheid aan sommige bestuurders die dagelijks die hindernis nemen en dus geoefend zijn om zonder veel vertraging door de chicane te racen. Op zijn beurt is dat dan weer erg gevaarlijk voor verkeer komende uit de zeer nabij ( op +/- 40 m) gelegen Tombestraat. Wagens komen soms erg snel aan, soms terwijl men nog oversteekt!

Net omdat op deze wegen geen fiets- of voetpad is moet de verkeersremmer erg rekening houden met die verkeersgroep. Een alternatief dat snelheidsremmend werkt en vooral minder risico’s voor fietsers inhoud zijn verkeersmatten. De voordelen liggen voor de hand : snelheid remmend zonder stoppen en weer optrekken, geen file waarin fietsers gevangen zitten, geen probleem voor lagere voertuigen en vooral vertraagd maar vlot doorgaand verkeer zonder gevaarlijke toestanden voor fietsers

De meerderheid geeft toe dat dit plots snel moest gaan en overweegt om later na te gaan of verbetering mogelijk is.

FIETSMARKERINGEN HEIDE EN DROGENHOF

Er zijn geen fietspaden op Heide en Drogenhof, daarom vindt Lubbeek Leeft het des te belangrijker om de markering van de fietszone erg duidelijk te maken. Wij stellen voor om de huidige tekeningetjes te vervangen door een in het oog vallende witte stippellijn. Schepen van mobiliteit ging nakijken of dat wel wettelijk was, wordt vervolgd dus.

PARKEERPLAATS WOLVENDREEF

Er komt een extra parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van de Wolvendreef, vlak aan de scholen. Tevreden met dit punt, tevreden dat belofte van een schepen aan een inwoner door onze tussenkomst bijna 2 jaar later toch beantwoord wordt met actie.

AANLEG GEBOORTEBOS

Partij Groen diende samen met Open VLD een voorstel in om een geboortebos aan te leggen in Lubbeek. Natuurlijk kan je niet tegen bijkomend bos zijn. Voor bijkomend bos, en dat stond ook in de meerjarenplanning, gebruik je de grond die je in eigendom hebt (OCMW), koop je grond zoals vorige legislatuur of maak je een overeenkomst met Natuurpunt om samen bos te ontwikkelen, daar zijn bovendien tal van  subsidiekanalen voor.   Alleen moet het voor LUBBEEK LEEFT geen geboortebos zijn. Jammer voor de oudere kinderen van het gezin die geen boom hebben, wat als de boom afsterft…Dan liever bij de geboorte van elk kind een boom cadeau geven, op die manier wordt heel de gemeente groener.

VRAGENKWARTIER : STAND VAN ZAKEN PLANNEN SCHOOL PELLENBERG

Dat er overleg is met KULeuven om de school definitief te verplaatsen naar de site van het ziekenhuis in Pellenberg is al lang geen gerucht meer. Maar is er een akkoord met UZ Leuven en wat houdt dat akkoord dan in betreffende eigendomsrechten van het domein waarop de school zou komen, grootte van het perceel, afspraken rond parkeren etc .

Hoe ver staat het met de opmaak van het dossier?

Het antwoord : gesprekken zijn aan de gang, schetsen zijn gemaakt, maar nog niets definitief.

Gemeenteraad mei 2020

HERINRICHTING HERENDAAL TUSSEN BOLLENBERG EN UILENKOT

Op de GR stond de opnieuw de herinrichting het deel Herendaal tussen Bollenberg en Uilenkot. (zie verslagje bij gemeenteraad van april)

Dat gedeelte Herendaal is nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft, gesteund door de hele oppositie is :

1 om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen en

2. dat daarvan nu werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding van Hazeput starten.

Ons voorstel vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken of nog beter om er een tractorsluis te installeren ( zie een van de volgende punten). Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Het punt werd door de meerderheid weggestemd omdat ‘men ermee bezig is’. Wat we op zijn minst zouden verwachten is dat de meerderheid even zou ingaan op de inhoud van ons punt of het alternatief voorstelt ‘waar ze mogelijk mee bezig zijn’, daarvoor dient toch een gemeenteraad?

HERENDAAL FIETSSTRAAT

Fietsverbindingen bieden een oplossing voor het uitblijven van fietspaden langs grotere wegen zoals het fietspad op Bollenberg en zijn goedkoper zowel in realisatie als later omdat die fietspaden langs grotere wegen dan minder duur kunnen aangelegd worden.

Groen, open VLD en Lubbeek Leeft stellen voor om Herendaal om te vormen tot fietsstraat. De kost is beperkt tot de aankoop en plaatsing van verkeersborden.

Herendaal is ten tijde van de ruilverkaveling rond 1970 aangelegd voor landbouwdoeleinden dus en was voorheen eerder een rustige straat waar fietsers en landbouwers en het weinige plaatselijke vervoer goed samengingen. Gezien het sluipverkeer de laatste jaren sterk is toegenomen geeft Lubbeek Leeft eerder de voorkeur aan een tractorsluis in het midden tussen de Tegelbergweg en de Dellenhofweg waardoor het verkeer er teruggebracht wordt naar landbouwvoertuigen en trage weggebruikers.   De verbinding met de wagen kan dan nog steeds via Dellenhof en Boskant alhoewel dat eerder ontradend zal werken omwille van de vele bochten. Een fietsstraat gaat voor ons niet ver genoeg omdat vele fietsers en dan vooral ouders met kinderen toch aan de kant gaan als ze gevolgd worden door een wagen.

Wij steunen het voorstel omdat het een stap in de goede richting is en zien graag een evaluatie, eventueel door bevraging van gebruikers na een half jaar gebruik

GOEDKEURING WEGENIS HAZEPUT.

De hele oppositie blijft erbij dat een werfweg vanaf dag 1 van de werken nodig is.

Het verweer van de meerderheid dat geen grondafvoer ( wel heel veel grondverzet, maar allemaal op de site zelf) zal zijn en dus niet nodig is misleidend. Er zijn enkel duizenden m³ afvoer van steenachtige en bodemvreemde materialen. Er is de aanvoer van allerlei materialen nodig voor rioleringsaanleg, ook duizenden m³ steenpuin, klinkers, beton………gevolgd door het werfverkeer voor de bouw van de woningen.  Een werfweg is zeker geen overbodige luxe.

KNIP INVOEREN OP PAPENVELD

Lubbeek Leeft is gewonnen voor fietsverbindingen, zie ons verkiezingsprogramma. In eerste instantie zijn we tevreden dat er een degelijke verbetering kwam op de fietsverbinding richting ziekenhuis van Pellenberg. Spijtig genoeg wordt die weg als gevolg van het toenemende sluipverkeer, net omwille van de verbeterde toestand op Papenveld, kapot gereden. Om hier een mouw te passen stelde de meerderheid voor om een knip in te voeren op Papenveld.

Lubbeek Leeft had hierbij wel enkele bedenkingen :

1.           Papenveld is een weg die in eigendom is van de aangelanden.  Kan de gemeente dat wel?

2.           Ook het aanbrengen van 2 zware betonnen constructies gaat in tegen de verkeersborden die men er zou plaatsen en waarop aangegeven is dat tractors wel doorkunnen om hun percelen te bewerken.

De meerderheid was voor de gemeenteraad ook op de hoogte van onze bedenkingen, trekt het voorstel van de knip in en stelt dat ze inmiddels contact legden met een landmeter om van Papenveld een openbare weg te maken.

LUBBEEK LEEFT ZETTE EEN AGENDAPUNT OP DE GEMEENTERAAD NAAR AANLEIDING VAN ONTWIKKELING ‘SCHEUTSITE’, ZAVELSTRAAT, LEUVEN.

TOELICHTING :

de plannen voor de ontwikkeling van de Scheutsite in de Zavelstraat, grondgebied Leuven en de tijdelijke invulling zorgt voor onrust in de straten nabij de gemeentegrens. Het is daarom nodig dat er duidelijkheid geboden wordt zowel aan het bestuur als aan inwoners en indien nodig maatregelen genomen worden om overlast tegen te gaan.

Stad Leuven, sinds kort eigenaar van de Scheutsite, gelegen op de getuigenheuvel Zavelstraat 76-78, 6.000 m² binnenruimte en 10 ha groene ruimte groot,  heeft op korte termijn plannen met deze site. De stad voorziet als korte termijninvulling, dus nog in 2020 :

•             Ateliers voor beeldende kunstenaars

•             Repetitieruimte voor podiumgezelschappen

•             Werkplekken voor allerlei organisaties

•             Opslagruimtes voor verenigingen

•             Tijdelijke woningen voor begeleid wonen van kwetsbare doelgroepen

•             Vanaf september 2020: de natuur- en montessoribasisschool KieM en 1e graad secundair onderwijs De Met

•             Locatie voor evenementen, buurtfeesten, workshops… met bezetting van 300 – 400 mensen kan gehuurd worden en een 6-tal grote evenementen (meer dan 500 personen) worden verwacht

Ondanks dat dit een mooi voorbeeld is van efficiënt bestuur en de stad hier een tegemoetkoming doet aan haar verenigingen en organisaties, is het niet verwonderlijk dat inwoners uit de omliggende Lubbeekse straten deze ontwikkeling met argusogen opvolgen. 

De nu relatief rustige buurt vreest sterke verhoging van verkeers- en geluidshinder.

Als bestuur moeten we vooral bekommerd zijn om de toenemende druk vanuit de stad richting onze landelijke gemeente.

Daarom moet de ontwikkeling van de site, die zo kort bij onze gemeentegrens ligt met aandacht bekeken en opgevolgd worden.

Ongetwijfeld heeft stad Leuven het schepencollege van Lubbeek op de hoogte gebracht van haar plannen en zo niet moet de stad hierom onverwijld gevraagd worden. Bovendien is een studie rond mobiliteitsimpact en mogelijke toekomstige geluidsoverlast wenselijk.

ARGUMENTATIE

Aangezien er voorlopig al een 45 verenigingen een onderkomen vinden in de site maar vooral ook dat er een lagere school en een eerste graad van een middelbare school zal gevestigd worden is een toename van verkeer alvast op de piekuren in de Zavelstraat maar ook in de Lostraat en Meistraat niet ondenkbeeldig.

Omwille van de grote omvang van de site zal die invulling alsmaar uitbreiden en de druk bijgevolg alsmaar toenemen.

Ter verantwoording van bijkomende verplaatsingen en nood aan parkeerruimte, de Scheutsite blijft autoluw, verwijst men voorlopig naar mogelijke samenwerking met omliggende bedrijven voor parkeergelegenheid na de werkuren en naar verbinding met het openbaar vervoer op de Diestsesteenweg, ongeveer 1 km!

De omgeving van de Scheutsite is momenteel een rustige, groene zone die uitnodigt om te wandelen en te genieten van de rust ook voor inwoners van Lubbeek. Door de aard van de invulling zal die functie voor een groot deel verloren gaan.

Aangezien deze zomer allerlei werkingen al verhuizen en september de 2 scholen op die locatie starten is het dringend om de situatie te bestuderen en in overleg te gaan met stad Leuven.

LUBBEEK LEEFT VRAAGT DAAROM DAT

1.           Het schepencollege de plannen van stad Leuven betreffende de Scheutsite bestudeert

2.           Het schepencollege zo snel mogelijk in overleg treedt met de stad Leuven en vraagt om een  mobiliteits- en geluidsstudie omtrent de Scheutsite.

3.           Gemeente Lubbeek in overleg met stad Leuven maatregelen overlegd om verkeersoverlast tegen te gaan

4.           Gemeente Lubbeek haar burgers informeert betreffende plannen van stad Leuven met mogelijke opportuniteiten voor onze inwoners maar ook betreffende mogelijke toekomstige hinder

Gemeenteraad april 2020

VOORSTEL OM WITTE ROZEN IN KLEI AAN TE KOPEN EN TE PLAATSEN ALS AANDENKEN AAN OVERLEDENEN TEN GEVOLGE VAN COVID-19

Was een voorstel dat Gilberte Muls indiende als agendapunt op de gemeenteraad. Het voorstel kwam van Frieda Vaes, een Lubbeekse kunstenaar. Het COVID-19 virus is een zeer uitzonderlijk virus dat ons leven grondig verstoorde. Hoe ingrijpend op sociaal en economisch niveau de gevolgen ervan ook zijn, het verlies van familieleden, vrienden, buren, kennissen ten gevolge van het virus is onherstelbaar. Ook de schrijnende manier waarop mensen overleden en waarop we dienden afscheid te nemen zal voor altijd in onze herinnering blijven.  De gemeenteraad vindt het passend om in te gaan op dit voorstel. Het voorstel hield in om één roos per overledene te plaatsen aan het gemeentehuis en mogelijk ook elders waar overledenen betreurd worden. Waar en wanneer de rozen geplaatst worden en op welke manier zal later bekend gemaakt worden.

DE AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND AAN DE BROEKSTRAAT

Dat is goed nieuws, niet alleen voor het tekort aan parkeerplaats door bijkomende functies in en rond het gemeentehuis maar, zo vindt de gehele oppositie, dat biedt mogelijkheden voor een opwaardering van het nabijgelegen Lubbeekse centrum op korte termijn. Het perceel ligt namelijk vlakbij het dorpscentrum, het grenst aan het gemeentehuis en aan het voetwegje tussen Broekstraat en gemeentehuis.

Lubbeek Leeft, Open VLD en Groen willen dat deze aankoop ten goede komt aan mobiliteit, handel en een groene invulling op het dorpsplein. Gilberte diende daarom in naam van de oppositie een amendement in om de aankoop te koppelen aan ingrepen die daar op inspelen zoals de onmiddellijke ontwikkeling van parking op het perceel aan de Broekstraat om het dorpsplein te ontlasten van langparkeerders, de herlocalisatie van de bushalte naar de site van het gemeentehuis, ideaal voor lang parkeren en de hertekening van de fietspaden op het centrum.

De oppositie stelt dat dit ingrepen zijn die geen onoverkomelijke financiële inpakt hebben en die op erg korte termijn een herademing betekenen voor Lubbeek centrum.

Het voorstel werd … weggestemd.

HERINRICHTING SEGMENT HERENDAAL TUSSEN UILENKOT EN BOLLENBERT

Er komt een uitbreiding van de wijk Hazeput met een 100tal wooneenheden. Op de gemeenteraad ligt de aanleg van de wegenis ter goedkeuring. Lubbeek Leeft, open VLD en Groen sluiten zich aan bij de bezorgdheid van de plaatselijke bewoners betreffende de ontoereikendheid van de buurtwegen die zoveel meer auto’s te slikken zullen krijgen. Het zou in elk geval al een grote verbetering zijn als er een herinrichting komt in het segment van de Herendaalstraat tussen het Uilenkot en de Bollenberg in Lubbeek

De meerderheid voorziet daar wel ingrepen maar de oppositie wil dat daarvan nù werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding starten. Dat gedeelte Herendaal nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft is om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen. Dat vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken. Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Door de voetgangers en fietsers een veilige (afgescheiden) en propere (degelijk verharde) weg aan te bieden wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd en bieden we trage weggebruikers een veilige doorgang wat tot minder gebruik voertuigen zal leiden.

We spreken hier over lokale wegen die moeten dienen voor de ontsluiting van woonwijken. Het aanleggen van een dubbele betonbaan wat wel eens geopperd werd, is geen geschikte optie voor deze situatie en lost niets op van de problematiek van de fietser of de voetganger.

Gemeenteraad februari 2020

Gilberte Muls diende een agendapunt in betreffende de plaatsing van een bank in de wachtzone ter hoogte van de scholen in Linden en het voorzien van een gehandicaptenparkeerplaats vlak bij in de Wolvendreef. Beide zijn ondersteunende maatregelen die mindervaliden in de mogelijkheid moeten stellen om ook hun (klein)kind te brengen of op te halen. De voltallige oppositie steunde dit agendapunt dat positief wordt onthaald door de meerderheid.

‘Groen’ diende een punt in om een straat of plein te vernoemen naar Anita Huybens, kunstenares uit Lubbeek, bekend van de klaprozen. Ook daar ging de gemeenteraad mee akkoord!

Op de vraag van LUBBEEK LEEFT betreffende de stand van zaken van de school van Pellenberg was het antwoord van onze burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’. Ook gemeenteraadsleden krijgen geen woordje uitleg, net zoals ouders en personeel terwijl het gonst van de geruchten dat onderzocht wordt of de school niet blijvend aan het ziekenhuis van Pellenberg kan gevestigd worden.
Die piste is als ‘tijdelijk onderkomen tijdens de bouw’ al eens onderzocht. Wat we daar uit leerden: Het gebouw dient volledig gestript; het gebouw is veel te klein voor een definitieve oplossing; en blijkbaar gaat het over een huur van 35 jaar. Deze piste bevat nog veel vragen zonder antwoord.

Het gemeentebestuur voorziet pas een infovergadering als alles duidelijk is. “Er lopen beloftes voor die school sinds 2006, ik was er getuige van. Ik heb me er zo goed als ik kon voor ingezet en we hebben de nodige tegenslagen gehad. De plannen waren klaar voor uitvoering, de vervang-locatie was zo goed als geregeld, de bouw kon aanvatten half 2019. Wat ik niet begrijp, aldus Gilberte, is dat dezelfde partijen (met uitzondering van Lubbeek Leeft) alle voorbereidingen jarenlang mee goedkeurden  en sinds 2019 de plannen hertekenen en daarna zelfs de bouw in vraag stellen!”. Pellenberg verdient beter!! Het realiseren van de trage verbinding tussen Uilenkot en Dorpsstraat, ook een voorstel van Gilberte uit vorige legislatuur, is nu beloond met een subsidie van 159 000 euro als Leader project. Daar zijn we echt heel tevreden over. Dus vragen we naar de plannen, het traject, stand van zaken van grondinnames… Antwoord van de burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’.