Nieuwsberichten

Gemeenteraad augustus 2020

 • De gemeenteraad steunt het idee ingediend namens Open VLD en Groen om te onderzoeken of er in Lubbeek mogelijk een zwemvijver kon voorzien worden.
 • Mits een aantal opmerkingen werd het openbaar vervoersplan 2021 principiëel goed gekeurd. Er zijn in onze gemeente nogal wat zones waar openbaar vervoer geen oplossing biedt voor mobiliteit. Voorstel is om verschillende manieren van vervoer te kombineren. Zo bestaan er al een aantal beschikbare kanalen voor probleemgevallen.
 • Ook het tekort aan busverbindingen met Aarschot in het kader van leerlingenvervoer werd aangekaart.
 • Het voorstel van Groen en Open VLD om inwoners te sensibiliseren om het openbaar vervoer te gebruiken werd unaniem gesteund, alleen geeft Lubbeek Leeft de voorkeur aan andere stimuli dan het aangehaalde Derde Betaler Systeem waarbij de gemeente financieel tussenkomst in de tickets.
 • Er werd een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers goedgekeurd op de Gellenberg ter hoogte van de Dunberg. Op de vraag om ook een ingreep te doen ter hoogte van de Sint-Annastraat werd verwezen naar later.
 • Het versneld openstellen van de trage wegen, voorstel van de hele oppositie, oa omdat in deze coronatijden veel meer gewandeld wordt, kreeg dan weer een njet van de meerderheid. Op vraag van Lubbeek Leeft naar welke voetwegen behandeld werden en worden in het kader van overeenkomst met Van Damme ( 6 voor 2019 en 6 voor 2020) beloofde de schepen ons kortelings de lijst.
 • Er was een goedkeuring voor het pedagogisch project voor onze gemeentescholen, voor de aanpassing van het arbeidsreglement en voor de jaarlijkse vakantie en schoolvrije dagen.
 • 3 agendapunten werden uitgesteld :
  • OCMW-gebouw Lubbeek – Brandbescherming
  • Aanvullend Reglement betreffende Kerkenbosstraat
  • Plaatsen van een zendmast op het voetbalterrein van Pellenberg door Telenet.

Lubbeek Leeft blijft vragen naar de vordering in de plannen voor de school van Pellenberg maar het antwoord is hetzelfde als eind juni : onderhandelingen met KULeuven lopen… vakantie en corona?

Gemeenteraad juni 2020

ASVERSCHUIVINGEN OP HEIDE EN DROGENHOF

Er wordt iets ondernomen tegen de snelheid van voertuigen op Heide en Drogenhof.

Absoluut noodzakelijk en terecht al heeft Lubbeek Leeft daar ook enkele opmerkingen op.

Bij het plaatsen van de as verschuiving moet men oog hebben voor de fietsers. Door de as verschuiving creëert  men een gevaarlijke situatie omdat de wagen die uitwijkt naar de andere rijstrook in onmiddellijk conflict komt met de doorrijdende fietsers op dat baanvak.

Volgens het bestuur is er verder geen actie nodig omdat de geparkeerde wagens verkeer remmend werken. Ook hier zijn fietsers de dupe, het voorbijsteken van die wagens voor fietsers is vaak een hachelijke onderneming.

De opening tussen de opstelling moet voldoende groot zijn omwille van vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.  Dat geeft de mogelijkheid aan sommige bestuurders die dagelijks die hindernis nemen en dus geoefend zijn om zonder veel vertraging door de chicane te racen. Op zijn beurt is dat dan weer erg gevaarlijk voor verkeer komende uit de zeer nabij ( op +/- 40 m) gelegen Tombestraat. Wagens komen soms erg snel aan, soms terwijl men nog oversteekt!

Net omdat op deze wegen geen fiets- of voetpad is moet de verkeersremmer erg rekening houden met die verkeersgroep. Een alternatief dat snelheidsremmend werkt en vooral minder risico’s voor fietsers inhoud zijn verkeersmatten. De voordelen liggen voor de hand : snelheid remmend zonder stoppen en weer optrekken, geen file waarin fietsers gevangen zitten, geen probleem voor lagere voertuigen en vooral vertraagd maar vlot doorgaand verkeer zonder gevaarlijke toestanden voor fietsers

De meerderheid geeft toe dat dit plots snel moest gaan en overweegt om later na te gaan of verbetering mogelijk is.

FIETSMARKERINGEN HEIDE EN DROGENHOF

Er zijn geen fietspaden op Heide en Drogenhof, daarom vindt Lubbeek Leeft het des te belangrijker om de markering van de fietszone erg duidelijk te maken. Wij stellen voor om de huidige tekeningetjes te vervangen door een in het oog vallende witte stippellijn. Schepen van mobiliteit ging nakijken of dat wel wettelijk was, wordt vervolgd dus.

PARKEERPLAATS WOLVENDREEF

Er komt een extra parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van de Wolvendreef, vlak aan de scholen. Tevreden met dit punt, tevreden dat belofte van een schepen aan een inwoner door onze tussenkomst bijna 2 jaar later toch beantwoord wordt met actie.

AANLEG GEBOORTEBOS

Partij Groen diende samen met Open VLD een voorstel in om een geboortebos aan te leggen in Lubbeek. Natuurlijk kan je niet tegen bijkomend bos zijn. Voor bijkomend bos, en dat stond ook in de meerjarenplanning, gebruik je de grond die je in eigendom hebt (OCMW), koop je grond zoals vorige legislatuur of maak je een overeenkomst met Natuurpunt om samen bos te ontwikkelen, daar zijn bovendien tal van  subsidiekanalen voor.   Alleen moet het voor LUBBEEK LEEFT geen geboortebos zijn. Jammer voor de oudere kinderen van het gezin die geen boom hebben, wat als de boom afsterft…Dan liever bij de geboorte van elk kind een boom cadeau geven, op die manier wordt heel de gemeente groener.

VRAGENKWARTIER : STAND VAN ZAKEN PLANNEN SCHOOL PELLENBERG

Dat er overleg is met KULeuven om de school definitief te verplaatsen naar de site van het ziekenhuis in Pellenberg is al lang geen gerucht meer. Maar is er een akkoord met UZ Leuven en wat houdt dat akkoord dan in betreffende eigendomsrechten van het domein waarop de school zou komen, grootte van het perceel, afspraken rond parkeren etc .

Hoe ver staat het met de opmaak van het dossier?

Het antwoord : gesprekken zijn aan de gang, schetsen zijn gemaakt, maar nog niets definitief.

Gemeenteraad mei 2020

HERINRICHTING HERENDAAL TUSSEN BOLLENBERG EN UILENKOT

Op de GR stond de opnieuw de herinrichting het deel Herendaal tussen Bollenberg en Uilenkot. (zie verslagje bij gemeenteraad van april)

Dat gedeelte Herendaal is nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft, gesteund door de hele oppositie is :

1 om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen en

2. dat daarvan nu werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding van Hazeput starten.

Ons voorstel vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken of nog beter om er een tractorsluis te installeren ( zie een van de volgende punten). Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Het punt werd door de meerderheid weggestemd omdat ‘men ermee bezig is’. Wat we op zijn minst zouden verwachten is dat de meerderheid even zou ingaan op de inhoud van ons punt of het alternatief voorstelt ‘waar ze mogelijk mee bezig zijn’, daarvoor dient toch een gemeenteraad?

HERENDAAL FIETSSTRAAT

Fietsverbindingen bieden een oplossing voor het uitblijven van fietspaden langs grotere wegen zoals het fietspad op Bollenberg en zijn goedkoper zowel in realisatie als later omdat die fietspaden langs grotere wegen dan minder duur kunnen aangelegd worden.

Groen, open VLD en Lubbeek Leeft stellen voor om Herendaal om te vormen tot fietsstraat. De kost is beperkt tot de aankoop en plaatsing van verkeersborden.

Herendaal is ten tijde van de ruilverkaveling rond 1970 aangelegd voor landbouwdoeleinden dus en was voorheen eerder een rustige straat waar fietsers en landbouwers en het weinige plaatselijke vervoer goed samengingen. Gezien het sluipverkeer de laatste jaren sterk is toegenomen geeft Lubbeek Leeft eerder de voorkeur aan een tractorsluis in het midden tussen de Tegelbergweg en de Dellenhofweg waardoor het verkeer er teruggebracht wordt naar landbouwvoertuigen en trage weggebruikers.   De verbinding met de wagen kan dan nog steeds via Dellenhof en Boskant alhoewel dat eerder ontradend zal werken omwille van de vele bochten. Een fietsstraat gaat voor ons niet ver genoeg omdat vele fietsers en dan vooral ouders met kinderen toch aan de kant gaan als ze gevolgd worden door een wagen.

Wij steunen het voorstel omdat het een stap in de goede richting is en zien graag een evaluatie, eventueel door bevraging van gebruikers na een half jaar gebruik

GOEDKEURING WEGENIS HAZEPUT.

De hele oppositie blijft erbij dat een werfweg vanaf dag 1 van de werken nodig is.

Het verweer van de meerderheid dat geen grondafvoer ( wel heel veel grondverzet, maar allemaal op de site zelf) zal zijn en dus niet nodig is misleidend. Er zijn enkel duizenden m³ afvoer van steenachtige en bodemvreemde materialen. Er is de aanvoer van allerlei materialen nodig voor rioleringsaanleg, ook duizenden m³ steenpuin, klinkers, beton………gevolgd door het werfverkeer voor de bouw van de woningen.  Een werfweg is zeker geen overbodige luxe.

KNIP INVOEREN OP PAPENVELD

Lubbeek Leeft is gewonnen voor fietsverbindingen, zie ons verkiezingsprogramma. In eerste instantie zijn we tevreden dat er een degelijke verbetering kwam op de fietsverbinding richting ziekenhuis van Pellenberg. Spijtig genoeg wordt die weg als gevolg van het toenemende sluipverkeer, net omwille van de verbeterde toestand op Papenveld, kapot gereden. Om hier een mouw te passen stelde de meerderheid voor om een knip in te voeren op Papenveld.

Lubbeek Leeft had hierbij wel enkele bedenkingen :

1.           Papenveld is een weg die in eigendom is van de aangelanden.  Kan de gemeente dat wel?

2.           Ook het aanbrengen van 2 zware betonnen constructies gaat in tegen de verkeersborden die men er zou plaatsen en waarop aangegeven is dat tractors wel doorkunnen om hun percelen te bewerken.

De meerderheid was voor de gemeenteraad ook op de hoogte van onze bedenkingen, trekt het voorstel van de knip in en stelt dat ze inmiddels contact legden met een landmeter om van Papenveld een openbare weg te maken.

LUBBEEK LEEFT ZETTE EEN AGENDAPUNT OP DE GEMEENTERAAD NAAR AANLEIDING VAN ONTWIKKELING ‘SCHEUTSITE’, ZAVELSTRAAT, LEUVEN.

TOELICHTING :

de plannen voor de ontwikkeling van de Scheutsite in de Zavelstraat, grondgebied Leuven en de tijdelijke invulling zorgt voor onrust in de straten nabij de gemeentegrens. Het is daarom nodig dat er duidelijkheid geboden wordt zowel aan het bestuur als aan inwoners en indien nodig maatregelen genomen worden om overlast tegen te gaan.

Stad Leuven, sinds kort eigenaar van de Scheutsite, gelegen op de getuigenheuvel Zavelstraat 76-78, 6.000 m² binnenruimte en 10 ha groene ruimte groot,  heeft op korte termijn plannen met deze site. De stad voorziet als korte termijninvulling, dus nog in 2020 :

•             Ateliers voor beeldende kunstenaars

•             Repetitieruimte voor podiumgezelschappen

•             Werkplekken voor allerlei organisaties

•             Opslagruimtes voor verenigingen

•             Tijdelijke woningen voor begeleid wonen van kwetsbare doelgroepen

•             Vanaf september 2020: de natuur- en montessoribasisschool KieM en 1e graad secundair onderwijs De Met

•             Locatie voor evenementen, buurtfeesten, workshops… met bezetting van 300 – 400 mensen kan gehuurd worden en een 6-tal grote evenementen (meer dan 500 personen) worden verwacht

Ondanks dat dit een mooi voorbeeld is van efficiënt bestuur en de stad hier een tegemoetkoming doet aan haar verenigingen en organisaties, is het niet verwonderlijk dat inwoners uit de omliggende Lubbeekse straten deze ontwikkeling met argusogen opvolgen. 

De nu relatief rustige buurt vreest sterke verhoging van verkeers- en geluidshinder.

Als bestuur moeten we vooral bekommerd zijn om de toenemende druk vanuit de stad richting onze landelijke gemeente.

Daarom moet de ontwikkeling van de site, die zo kort bij onze gemeentegrens ligt met aandacht bekeken en opgevolgd worden.

Ongetwijfeld heeft stad Leuven het schepencollege van Lubbeek op de hoogte gebracht van haar plannen en zo niet moet de stad hierom onverwijld gevraagd worden. Bovendien is een studie rond mobiliteitsimpact en mogelijke toekomstige geluidsoverlast wenselijk.

ARGUMENTATIE

Aangezien er voorlopig al een 45 verenigingen een onderkomen vinden in de site maar vooral ook dat er een lagere school en een eerste graad van een middelbare school zal gevestigd worden is een toename van verkeer alvast op de piekuren in de Zavelstraat maar ook in de Lostraat en Meistraat niet ondenkbeeldig.

Omwille van de grote omvang van de site zal die invulling alsmaar uitbreiden en de druk bijgevolg alsmaar toenemen.

Ter verantwoording van bijkomende verplaatsingen en nood aan parkeerruimte, de Scheutsite blijft autoluw, verwijst men voorlopig naar mogelijke samenwerking met omliggende bedrijven voor parkeergelegenheid na de werkuren en naar verbinding met het openbaar vervoer op de Diestsesteenweg, ongeveer 1 km!

De omgeving van de Scheutsite is momenteel een rustige, groene zone die uitnodigt om te wandelen en te genieten van de rust ook voor inwoners van Lubbeek. Door de aard van de invulling zal die functie voor een groot deel verloren gaan.

Aangezien deze zomer allerlei werkingen al verhuizen en september de 2 scholen op die locatie starten is het dringend om de situatie te bestuderen en in overleg te gaan met stad Leuven.

LUBBEEK LEEFT VRAAGT DAAROM DAT

1.           Het schepencollege de plannen van stad Leuven betreffende de Scheutsite bestudeert

2.           Het schepencollege zo snel mogelijk in overleg treedt met de stad Leuven en vraagt om een  mobiliteits- en geluidsstudie omtrent de Scheutsite.

3.           Gemeente Lubbeek in overleg met stad Leuven maatregelen overlegd om verkeersoverlast tegen te gaan

4.           Gemeente Lubbeek haar burgers informeert betreffende plannen van stad Leuven met mogelijke opportuniteiten voor onze inwoners maar ook betreffende mogelijke toekomstige hinder

Gemeenteraad april 2020

VOORSTEL OM WITTE ROZEN IN KLEI AAN TE KOPEN EN TE PLAATSEN ALS AANDENKEN AAN OVERLEDENEN TEN GEVOLGE VAN COVID-19

Was een voorstel dat Gilberte Muls indiende als agendapunt op de gemeenteraad. Het voorstel kwam van Frieda Vaes, een Lubbeekse kunstenaar. Het COVID-19 virus is een zeer uitzonderlijk virus dat ons leven grondig verstoorde. Hoe ingrijpend op sociaal en economisch niveau de gevolgen ervan ook zijn, het verlies van familieleden, vrienden, buren, kennissen ten gevolge van het virus is onherstelbaar. Ook de schrijnende manier waarop mensen overleden en waarop we dienden afscheid te nemen zal voor altijd in onze herinnering blijven.  De gemeenteraad vindt het passend om in te gaan op dit voorstel. Het voorstel hield in om één roos per overledene te plaatsen aan het gemeentehuis en mogelijk ook elders waar overledenen betreurd worden. Waar en wanneer de rozen geplaatst worden en op welke manier zal later bekend gemaakt worden.

DE AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND AAN DE BROEKSTRAAT

Dat is goed nieuws, niet alleen voor het tekort aan parkeerplaats door bijkomende functies in en rond het gemeentehuis maar, zo vindt de gehele oppositie, dat biedt mogelijkheden voor een opwaardering van het nabijgelegen Lubbeekse centrum op korte termijn. Het perceel ligt namelijk vlakbij het dorpscentrum, het grenst aan het gemeentehuis en aan het voetwegje tussen Broekstraat en gemeentehuis.

Lubbeek Leeft, Open VLD en Groen willen dat deze aankoop ten goede komt aan mobiliteit, handel en een groene invulling op het dorpsplein. Gilberte diende daarom in naam van de oppositie een amendement in om de aankoop te koppelen aan ingrepen die daar op inspelen zoals de onmiddellijke ontwikkeling van parking op het perceel aan de Broekstraat om het dorpsplein te ontlasten van langparkeerders, de herlocalisatie van de bushalte naar de site van het gemeentehuis, ideaal voor lang parkeren en de hertekening van de fietspaden op het centrum.

De oppositie stelt dat dit ingrepen zijn die geen onoverkomelijke financiële inpakt hebben en die op erg korte termijn een herademing betekenen voor Lubbeek centrum.

Het voorstel werd … weggestemd.

HERINRICHTING SEGMENT HERENDAAL TUSSEN UILENKOT EN BOLLENBERT

Er komt een uitbreiding van de wijk Hazeput met een 100tal wooneenheden. Op de gemeenteraad ligt de aanleg van de wegenis ter goedkeuring. Lubbeek Leeft, open VLD en Groen sluiten zich aan bij de bezorgdheid van de plaatselijke bewoners betreffende de ontoereikendheid van de buurtwegen die zoveel meer auto’s te slikken zullen krijgen. Het zou in elk geval al een grote verbetering zijn als er een herinrichting komt in het segment van de Herendaalstraat tussen het Uilenkot en de Bollenberg in Lubbeek

De meerderheid voorziet daar wel ingrepen maar de oppositie wil dat daarvan nù werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding starten. Dat gedeelte Herendaal nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft is om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen. Dat vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken. Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Door de voetgangers en fietsers een veilige (afgescheiden) en propere (degelijk verharde) weg aan te bieden wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd en bieden we trage weggebruikers een veilige doorgang wat tot minder gebruik voertuigen zal leiden.

We spreken hier over lokale wegen die moeten dienen voor de ontsluiting van woonwijken. Het aanleggen van een dubbele betonbaan wat wel eens geopperd werd, is geen geschikte optie voor deze situatie en lost niets op van de problematiek van de fietser of de voetganger.

Gemeenteraad februari 2020

Gilberte Muls diende een agendapunt in betreffende de plaatsing van een bank in de wachtzone ter hoogte van de scholen in Linden en het voorzien van een gehandicaptenparkeerplaats vlak bij in de Wolvendreef. Beide zijn ondersteunende maatregelen die mindervaliden in de mogelijkheid moeten stellen om ook hun (klein)kind te brengen of op te halen. De voltallige oppositie steunde dit agendapunt dat positief wordt onthaald door de meerderheid.

‘Groen’ diende een punt in om een straat of plein te vernoemen naar Anita Huybens, kunstenares uit Lubbeek, bekend van de klaprozen. Ook daar ging de gemeenteraad mee akkoord!

Op de vraag van LUBBEEK LEEFT betreffende de stand van zaken van de school van Pellenberg was het antwoord van onze burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’. Ook gemeenteraadsleden krijgen geen woordje uitleg, net zoals ouders en personeel terwijl het gonst van de geruchten dat onderzocht wordt of de school niet blijvend aan het ziekenhuis van Pellenberg kan gevestigd worden.
Die piste is als ‘tijdelijk onderkomen tijdens de bouw’ al eens onderzocht. Wat we daar uit leerden: Het gebouw dient volledig gestript; het gebouw is veel te klein voor een definitieve oplossing; en blijkbaar gaat het over een huur van 35 jaar. Deze piste bevat nog veel vragen zonder antwoord.

Het gemeentebestuur voorziet pas een infovergadering als alles duidelijk is. “Er lopen beloftes voor die school sinds 2006, ik was er getuige van. Ik heb me er zo goed als ik kon voor ingezet en we hebben de nodige tegenslagen gehad. De plannen waren klaar voor uitvoering, de vervang-locatie was zo goed als geregeld, de bouw kon aanvatten half 2019. Wat ik niet begrijp, aldus Gilberte, is dat dezelfde partijen (met uitzondering van Lubbeek Leeft) alle voorbereidingen jarenlang mee goedkeurden  en sinds 2019 de plannen hertekenen en daarna zelfs de bouw in vraag stellen!”. Pellenberg verdient beter!! Het realiseren van de trage verbinding tussen Uilenkot en Dorpsstraat, ook een voorstel van Gilberte uit vorige legislatuur, is nu beloond met een subsidie van 159 000 euro als Leader project. Daar zijn we echt heel tevreden over. Dus vragen we naar de plannen, het traject, stand van zaken van grondinnames… Antwoord van de burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’.

De gemeenteraad van 30 december, wat brengen ons de volgende 6 jaren

DE MEERJARENPLANNING (MJP): ‘MEERDERHEID NVA/CD&V GEBRUIKT 50% VAN HET VRIJE BUDGET VOOR 2 KUNSTGRASVELDEN’

De MJP is een planning van acties gedurende de komende 6 jaren en daaraan gekoppeld, wat doet de meerderheid met uw en mijn belastinggeld de volgende 6 jaren.  Die MJP is opgesteld door het schepencollege, ondersteund door gemeentelijke diensten en gebaseerd op oa een bevolkingsbevraging (omgevingsanalyse, terug te vinden op de website van de gemeente). 
Het uitgangspunt is in elk geval ok maar de inhoud van de MJP is eerder weinig ambitieus op één uitschieter na : er worden niet 1 maar 2 kunstgrasvelden aangelegd in Lubbeek! Verder duidt de inhoud op voortgezet beleid zoals het sociale luik, het onderwijs, aanleg en herstel  van wegen in samenwerking met ingrepen van Aquafin, … en de uitwerking van plannen van vorige legislatuur, zoals de bouw van de school van Pellenberg.

Zeker het vermelden waard is dat er op financieel gebied 2 grote meevallers zijn die samen ongeveer 2.500.000 euro opleveren :

 • Een ontvangst van ongeveer 1.800 000 euro als tegemoetkoming voor landelijke gemeenten (omdat er per inwoner een veel grotere kost is voor aanleg straten, nutsvoorzieningen…….)
 • Een onderschatting van de gemeentelijke ontvangsten van personenbelasting die ongeveer 750.000 euro hoger zal zijn dan geraamd.

Visie op dorpskernontwikkeling Lubbeek door plannen KUL ontbreekt

Lubbeek Leeft mist in de MJP een heel belangrijk punt, nl de opbouw van een visie van het bestuur betreffende de verkeersknoop die ongetwijfeld het gevolg zal zijn van de plannen van de KUL met de Sint-Andrékliniek en de kloostersite. Meest heikel punt daarin is nog het parkeerprobleem dat zal ontstaan voor de Sint-Martinusschool. De plannen van de KUL zijn in de loop  van 2019 bekend gemaakt, dit had moeten zichtbaar zijn in de MJP.
Je vindt hierover een extra document op onze website.

Subsidies voor parochiezalen in het voordeel van verenigingsleven, en Binkom?

Lubbeek Leeft is blij met de voorziene subsidiemogelijkheid voor de parochiezalen alhoewel het oa voor Pellenberg een druppel op een hete plaat zal zijn. Het moet volgens de meerderheid een ondersteuning zijn van het verenigingsleven.  Dan verwondert het ons wel, dat de sinds lang terugkerende vraag van het verenigingsleven in Binkom, om de keuken van de Santro uit te breiden helemaal niet is opgenomen in de MJP.

Veiligheid en mobiliteit, toch geen tandje bij, ondanks financiële meevaller…

Lubbeek Leeft mist ambitie en creativiteit in de lijst werken aan wegen en fietspaden  (te meer er een aanzienlijk bedrag naar onze gemeente komt vanuit het fonds open ruimte). Natuurlijk gaat men voor synergie met de ingrepen van Aquafin en Fluvius maar dat er geen aandacht in de acties is opgenomen voor fietsverbindingen of fietsstraten richting Leuven en Haasrode is een leemte in de MJP. Hiervan liggen Lubbeekse inwoners wakker.

Lubbeek Leeft  mist de trajectcontrole, niet gefinancierd door de politiezone maar op initiatief van onze gemeente, die zou komen op de doorsteken tussen Diestse- en Tiensesteenweg, terwijl dat zeker een belofte was naar inwoners van Pellenberg toe. Die ANPR-camera’s kunnen ingezet worden voor controle op snelheid en overtredingen zwaar vervoer en bovendien om iedereen op het grondgebied van onze gemeente te screenen (gestolen, geseinde, valse nummerplaten), kortom iedereen met slechte intenties moet er last van hebben.

De financiële meevaller zou een uitgelezen opportuniteit kunnen zijn voor een grondige aanpak van Heide-Drogenhof, de enige grote doorgangsweg zonder voorziening voor trage weggebruikers. Het is duidelijk dat deze straat nog minstens 20 jaar moet wachten op werken van Aquafin en Fluvius (collector en gescheiden riolering)!Bovendien kent die buurt een stevige aangroei met jonge gezinnen die een extra inspanning zeker zullen appreciëren.

‘Als je kind maar voetballer wordt’

Voor Lubbeek Leeft maakt het MJP duidelijk dat NVA haar verkiezingsbelofte belangrijker vindt dan het algemeen belang van onze gemeente. Twee voetbal kunstgrasvelden mogen binnen twee jaar 1.000.000 € kosten,  gevolgd door jaarlijks minstens 20.000 € aan onderhoud. Tegelijk is er weinig visie of financiële ruimte voor andere sporters. Er is ook weinig ambitie voor de veiligheid van wandelaars en fietsers op korte termijn; cultuur en opleiding in muziek en kunst komen op de laatste plaats, de kunstonderwijsrichtingen zijn uitbesteed aan de academie van Tienen.

Opmerkelijk is ook dat het kunstgrasveld in Linden dezelfde afmetingen zou krijgen als het huidig terrein, wat betekend dat het niet in aanmerking kan komen om in nationale reeksen te voetballen wat in de toekomst mogelijk een probleem kan vormen.

Lubbeek Leeft vroeg zich dan ook af of de uitspraak van een vooraanstaand politicus van Lubbeek bij de start van de nieuwe legislatuur nog van toepassing is. Die uitspraak hield in dat de fusie tussen de voetbalclubs een voorwaarde zou zijn voor het installeren van kunstgrasvelden!

ANDERE AGENDAPUNTEN : voornamelijk BELASTINGEN die opnieuw moeten worden gestemd en die gelden voor de volgende 6 jaren.

Voornamelijk goed nieuws, de meeste belastingen zoals personenbelasting en onroerende voorheffing worden behouden en er vallen er 2 kleine weg oa. die op hinderlijke inrichtingen.

Een belasting op leegstaande bedrijfsgebouwenkomt er bij. Deze wordt gekoppeld aan de belasting die reeds geheven wordt door het Vlaams Gewest. Lubbeek Leeft stelt zich daarbij nogal wat vragen. Wat met de leegstaande stallen van gepensioneerde landbouwers of bedrijfsgebouwen van andere zelfstandigen? Hoelang mag een gebouw leegstaan eer de belasting van toepassing wordt? Is en is het niet beter dat de gemeente zelf een belastingreglement opmaakt naar analogie met belasting op leegstaande woningen?

Antwoord meerderheid : mogelijk, maar we gaan hier al mee door.

Een paar belastingen worden verhoogd, oa. die op zandgroeven.  Als reden wordt aangehaald dat er teveel overlast is voor de omgeving en dat die paar 1000 euro dan mee kunnen dienen voor het oplapwerk van de Heide en Drogenhof.

Volgens Lubbeek Leeft is de motivatie even zinloos als het betalen van een boete om met je CO2-producerende auto Antwerpen of Gent binnen te rijden, de belasting vermindert de hinder niet!

Lubbeek Leeft heeft zich nooit kunnen vinden in de belasting op onbebouwde percelen en dat kunnen we nu publiekelijk ook zeggen.  Hierover vind je een extra document op onze website. Met de hele oppositie dienden we een amendement in om die terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau

Antwoord van de meerderheid : zoals met alle agendapunten ligt de beslissing bij de meerderheid, die tegen de verlaging is en dus het amendement wegstemde.

Ook goed nieuws vanuit Ecowerf : voor het gedoe met papier en karton komt er een GELE CONTAINER. Zeker in het voordeel van de ophalers maar ook gedaan met nat weggevlogen papier.

Visie op dorpskernontwikkeling Lubbeek door plannen KUL

Eén zin in het meerjarenplan heeft extra de aandacht van Lubbeek Leeft  getrokken :

 “Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden”

Het magere antwoord op de vraag wat dat dan inhield was in de zin van : er verdwijnen 4 parkeerplaatsen in de Dorpsstraat en de kasseiprint wordt weg gefreesd.

Lubbeek Leeft is er van overtuigd dat de impact van de plannen van de KUL voor het Sint André-ziekenhuis en de kloostersite één van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst zal worden voor het gemeentebestuur. Lubbeek Leeft stoort zich er aan dat zelfs ‘de opbouw van een visie voor een toekomstige dorpskernontwikkeling’ niet in de meerjarenplanning is opgenomen. De plannen van de KUL zijn trouwens niet nieuw. Er kwam een aanpassing van het RUP voor de dorpskern op vraag van de KUL een 4-tal jaren geleden en de nieuwe aangepaste plannen zijn voorgesteld in de loop van 2019.

De Sint Martinusschool ligt in het verlengde van bovenvermelde site. Vandaag kennen we daar nog de grote luxe van de ovonde (rotonde) en het oude speelplein  (ex-basketterrein) achteraan tegen het park, die als een spons de toestroom van auto’s aanzuigt.  Ouders, grootouders, kunnen met de auto hun kinderen relatief veilig aan de schoolpoort afzetten.

In de toekomst verdwijnt deze parkeermogelijkheid, vermits de KUL de kloostersite met de daarbij horende rotonde en het ex-basketbalplein opkocht. Zij verworven dit niet om parkeerplaats te genereren voor de school. Integendeel, ze plannen op die site bijkomende woongelegenheid voor een mix van bewoners, zowel gezonde als zorgbehoevenden.  Stel je voor dat Heurbeek, een 3 m brede weg de enige toegang tot de school wordt en die massa auto’s moet verwerken?!

Bovendien zijn er in de dorpskern van Lubbeek heel wat veiligheids- en parkeerproblemen die ook naar een degelijke aanpak vragen.

Lubbeek Leeft denkt na en bouwt aan een visie, niet enkel voor het probleem van het mogelijk verdwijnen van de ovonde, maar een totaalvisie betreffende de parkeermogelijkheden en verkeersafwikkeling in de Lubbeekse dorpskern.

Benny Van Goethem is binnen Lubbeek Leeft de trekker van dit dossier.

Lubbeek Leeft is er van overtuigd dat de oplossing ligt in een optelling van vele deeloplossingen.

Een van die opties is door Gilberte Muls vorige legislatuur al aangekaart en voorbereid, en wordt blijkbaar door de schepen van mobiliteit opgepikt. De KUL voorziet in haar plannen wel een trage doorgang voorziet tussen Binkomstraat en Dorpsstraat. Dan is het een optie om ook een trage verbinding te maken door het bestaande park, langs de beek richting domein van ‘de schuur’ en de oude bib. Daar moet toch 5 m doorgang voorzien worden voor het ruimen van de beek, en de eigenaars zijn akkoord om die ruimte te vrij te laten mits aanvaardbare voorwaarden.  Op die manier komt ook de parkeervoorziening daar binnen de mogelijkheden.  De onderhandelingen met betrokken eigenaars moeten nog gevoerd worden.

Een andere optie die door Gilberte erg gesteund werd en uiteindelijk in orde kwam is het verwerven van het perceel tussen gemeentehuis en Broekstraat. Als hier extra parkeergelegenheid wordt voorzien, kunnen langparkeerders hiervan gebruik maken en komt er op het dorpsplein ruimte vrij.

Zin om binnen Lubbeek Leeft hierover mee na te denken? Neem contact op met iemand van ons bestuur!!

Heffing op onbebouwde percelen of activeringstaks

Lubbeek Leeft maakt deel uit van de oppositie, ondanks de erg positieve verkiezingsuitslag.  Het heeft één groot voordeel : de druk om voor die heffing waar we allerminst gelukkig mee waren te stemmen, is weg! (onthouden of tegen stemmen zou kunnen duiden op een breuk binnen de coalitie en was niet bespreekbaar).

Lubbeek Leeft betreurt dat de activeringsheffing in z’n huidige gedaante behouden blijft. Het amendement van de oppositie, om de heffing terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau, werd zonder meer weggestemd. Nooit is er meer verzet geweest tegen een belasting, in die mate dat belastingplichtigen zich verenigden en naar de rechter stapten. En het gaat er niet om wie gelijk krijgt voor de rechtbank, het feit dat er moet geprocedeerd worden om een belasting af te dwingen, ondergraaft onmiddellijk de draagkracht van deze belasting.

De reden verzet is heel simpel : het is een onrechtvaardige belasting omdat :

 • Ze in Lubbeek veel hoger ligt dan elders in Vlaamse gemeenten.
 • Ze treft specifiek grondeigenaars, die als een kleine groep van de bevolking een essentieel deel van de gemeentebelastingen moeten dragen.
 • De mensen die getroffen worden zijn meestal geen grootgrondbezitters of projectontwikkelaars, maar mensen die geboren en getogen zijn in onze gemeente, of die grond verworven hebben door er hard voor te werken, door vererving of schenking. Er zijn dus al schenkingsrechten, successierechten of registratierechten op deze gronden betaald. Moet men deze mensen bestraffen omdat zij als een goede huisvader een grond willen bewaren voor hun kinderen of kleinkinderen, of als appeltje voor de dorst, of als ondersteuning voor het pensioen of opteerden voor extra tuin, boomgaard of weide… De heffing is momenteel van dat niveau dat een grond behouden, enkele maanden loon per jaar kan kosten.
 • In tegenstelling tot wat beoogd werd, is er geen wezenlijke verlaging van de bouwgrondprijzen vast te stellen, eerder het tegendeel.
 • De lintbebouwing en bebouwing van buitengebieden die men met de betonstop wil tegengaan, is in Lubbeek op enkele jaren tijd erg toegenomen.

Beweren dat deze heffing het demografisch probleem van vergrijzing in Lubbeek kan oplossen, is erg eenzijdig.  Lubbeek Leeft denkt dat een masterplan met kernverdichting, waarbij uitbreidingsgebied ontwikkeld wordt met betaalbare bouwgronden en huizen om jonge gezinnen, een beter alternatief is.

Een extra gemeenteraad in december, een woordje uitleg…

Begin oktober werd door Theo Francken met klaroengeschal in de kranten  aangekondigd: ‘Lubbeek heeft zijn meerjarenplan (2020-2025) klaar, inclusief 30  miljoen euro investeringen’. Deze zou op de gemeenteraad van 17 december besproken worden. Met grote verbijstering lazen de gemeenteraadsleden op 3 december, in een korte mail dat de gemeenteraad uitgesteld wordt naar 30 december … omdat het meerjarenplan met de daaraan gekoppelde begroting NIET klaar is!

“Het meerjarenplan, dat is de planning van acties en investeringen voor de komende 6 jaren gekoppeld aan inkomsten en uitgaven. Het belangrijkste werkstuk voor de lopende legislatuur.

Praktisch gezien heeft dat uitstel alleen nadelen:

 • De tijd die de oppositie krijgt om dat document voor te bereiden is uitzonderlijk kort.
 • 17 december was de geplande datum, door iedereen maanden op voorhand vrij gehouden, 30 december ligt omwille van vakantie en feestdagen zeer moeilijk
 • Tussen de commissie (voorbereidende vergadering) op 23 december en de gemeenteraad 30 december ligt slecht 1 week waarin vragen stellen aan gemeentelijke diensten bijna onmogelijk is eveneens omwille van slechts anderhalve werkdag waarop dan nog vele mensen met verlof zijn…
 • Op die paar dagen moet er ook nog overlegd worden met de achterban binnen de partij en met, in ons geval de andere oppositiepartijen.  Probeer al die mensen maar eens samen te krijgen in die periode!

Of wil men de oppositie monddood maken door op een onmogelijke dag die cruciale gemeenteraad te laten plaatsvinden?”

Als reactie op deze gang van zaken ging Lubbeek Leeft met de andere oppositiepartijen akkoord om een extra gemeenteraad bijeen te roepen op 12 december met enkele punten die onze bekommernis wegdragen.  Van bij de oproep voor die extra vergadering is onmiddellijk gesteld dat het een gemeenteraad zou worden waarvoor wij, oppositieleden geenszins een zitpenning wilden.

Geagendeerde items zijnde: niet verlenging van het reglement inzake de activeringstaks en aankoop telramen hebben een stemming niet overleefd.

Positief voor Lubbeek Leeft was dat de huidige meerderheid bij monde van Theo Francken formeel toegaf dat Lubbeek Leeft nooit achter de verhoging van de activeringstaks heeft gestaan.

Lubbeek Leeft vreest voor kap van Kalvariebos

Benny Van Goethem brengt onze bezorgdheid als volgt onder de aandacht van de gemeenteraadsleden.

Bij deze wil ik graag een vraag stellen i.v.m. het Kalvariebos. Vorige week zijn snoeiwerken uitgevoerd waardoor het bos terug opengesteld kon worden na de storm van 4 juni. Gezien de korte termijn van de werken en de aard van de ingrepen die er gebeurd zijn, moet ik betreuren dat het bos van 4 juni tot vorige week niet toegankelijk was. Maar kom, beter laat dan nooit.

Op de vorige gemeenteraad is er een punt gestemd over hoe we het hout in een gezamenlijke verkoop aan de man gaan brengen. Er is ook geargumenteerd dat het Kalvariebos dringend verjongd moet worden; concreet de hoge beuken moeten gekapt worden en vervangen door o.a. eiken, kastanjebomen, want de beuk is horizontaal geworteld en niet verticaal.

(zie citaat palliatieve bomen)

 Op zich leek de uitleg mij plausibel , niemand kan iets hebben tegen veiligheid, verjonging van een bos; een boom kappen en nieuw planten en de kous is af.

Niets is minder waar.

Ik vrees dat het gemeentebestuur de gevoeligheden die gepaard zijn met het Kalvariebos onderschatten.

Ik verklaar mij nader;

1.Wij vertoeven in Lubbeek in rustig groen, maar bv in de deelkern Lubbeek is het gros van onze bossen in privé bezit. Het Kalvariebos is een groene long in het dorp en vrij uniek want publiek toegankelijk, waar heel wat Lubbekenaren graag vertoeven. Het verklaart waarom er in het verleden bij aangekondigde kapwerken heel wat protest kwam van de inwoners, en de discussie steeds opnieuw oplaaide.

2. De ziel, het karakter van het Kalvariebos wordt gevormd door die “hoge beuken”. Het Kalvariebos is een beukenbos ,hoge naakte stam met hoge kruin, weliswaar in raster aangeplant, een kleine fractie is naaldhout en hier en daar een andere verdwaalde loofboom. De aanplanting van deze bomen is gebeurd ten tijde van de heropbouw van de kapel 1890. De beukenbomen die daar staan zijn vermoedelijk tussen de 200 en 240 jaar oud.

3. De reden dat men daar beukenbomen geplant heeft is , en dat wist men over 200 jaar al, omdat de ondergrond van het Kalvariebos een steenachtige ondoordringbare ondergrond is, (zulke heuveltoppen zijn er nog in onze gemeente) waar een beuk met horizontale wortelvorming nog de meeste kans heeft om te gedijen. De kans dat een eikenbos bv daar succesvol zal groeien is twijfelachtig. Het is zelfs zo dat het Kalvariebos vroeger tot een groter geheel van bossen behoorde , maar dat de heuveltop zelf, volgens oude stafkaarten, eerder een heideachtig gebied was.

4. Geografisch is het een beboste vrij steile heuvel waarbij de bomen zeer dicht bij elkaar aangeplant zijn. Dit maakt dat de buitenste rand die lager staat en ook de meeste weersinvloeden trotseert, sterker ontwikkeld is en dat bv uitdunning zoals in een natuurlijk bos veel minder evident is. M.a.w. uitdunning zou wel eens op een versnelde manier het Kalvariebos kunnen aantasten want zwakkere bomen worden dan meer aan wind blootgesteld.

5. Beukenbomen  van meer dan 200 jaar zijn senioren maar om ze dan palliatief te noemen, vind ik een brug te ver.  Een beukenboom kan 300 tot 400 jaar oud worden. Dat er bij de storm van 4 juni, die plaatselijk zeer heftig was, een zevental bomen beschadigd werden, is dan ook niet abnormaal, maar ik zou het eerder een natuurlijke selectie noemen.

Bij deze mijn vraag;

Hoe gaat u concreet met de beuken in het Kalvariebos omgaan?

Hoeveel bomen worden er gekapt en op welke manier wordt het bos verjongd?

Gaat het bos afgesloten worden en voor welke termijn?

En misschien wel de belangrijkste vraag ; gaat u, als bestuur openlijk communiceren over de aanpak van het Kalvariebos, of stevenen we terug af op een conflict met sympathisanten van het bos op de moment dat de machines in het bos staan?

Van Goethem Benny

Gemeenteraadslid Lubbeek Leeft